Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 185-193
Tải về

ABSTRACT

Forty-eight bacterial isolates were isolated from thirteen solid and wastewater samples from the milk factories, the cow-milk stations and cow-milk farms. Among 48 isolates, 15 isolates had polyphosphate-accumulating capabilities. Two isolates (LV1&LV8b) had the high polyphosphate- accumulating abilities. These two polyphosphate-accumulating bacterial isolates were chosen to sequence randomly by automatic sequencer, DNA sequencing were compared with GenBank database of NCBI by BLAST N software; the results showed that LV1 isolate was 100% of the identify with Arthrobacter protophormiae 16S rDNA and Arthrobacter sp. M1T8B14 16S rDNA; LV8b isolate was 100% of the identify with Bacillus megaterium strain PPB7 MB7 16S rDNA, strain PPB5 16S rDNA, strain 2008724130 16S rDNA. Applying of two isolates in artificial wastewater treatment with initial concentration PO43- [orthophosphate] 9 ữ 11 mg/l, LV1 isolate reduced down 1.11 mg/l, LV8b isolate decreased down 3.42 mg/l, combined LV1&LV8b reduced to 2.38 mg/l after 3 days.

Keywords: dairy wastewater, isolation, orthophosphate, PAOs (Polyphosphate-Accumulating Organisms), poly-P

Title: Isolation and identification of Polyphosphate - Accumulating Organisms (PAOs) in dairy, cow-milk farms sludge and their applications in wastewater treatment

TóM tắt

Từ 13 mẫu chất thải từ trại nuôi bò sữa, trạm thu mua sữa bò, nhà máy sữa, phân lập được 48 dòng vi khuẩn, trong đó có 15/48 dòng vi khuẩn có khả năng tích lũy polyphosphate (poly-P). Hai dòng vi khuẩn LV1 (-5,98 ppm) và LV8b (11,61 ppm) có khả năng tích lũy poly-P cao. Kết quả giải trình tự đoạn 16S rDNA của 2 dòng vi khuẩn LV1 và LV8b cho thấy dòng LV1 có tỉ lệ tương đồng với vi khuẩn Arthrobacter protophormiae 16S rDNA và Arthrobacter sp. M1T8B14 16S rDNA là 100% và dòng LV8b có mức tương đồng với vi khuẩn Bacillus megaterium dòng PPB7 MB7 16S rDNA, dòng PPB5 16S rDNA, dòng 2008724130 16S rDNA là 100%. ứng dụng hai dòng vi khuẩn LV1 và LV8b vào trong xử lý nước thải nhân tạo có hàm lượng PO43- [orthophosphate] ban đầu từ 9 ữ 11 mg/l, dòng LV1 làm giảm hàm lượng PO43- xuống còn 1,11 mg/l, dòng LV8b làm giảm hàm lượng PO43- xuống còn 3,42 mg/l, hai dòng kết hợp làm giảm hàm lượng PO43- xuống còn 2,38 mg/l sau 3 ngày xử lý.

Từ khóa: nước thải sữa, orthophosphate, phân lập, poly-P, vi khuẩn tích lũy polyphosphate

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 194-200
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 203-212
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...