Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 39-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 10/04/2017

Ngày duyệt đăng: 30/08/2017

 

Title:

Effects of reducing nitrogen fertilizer plus nBPT, Neb26 on rice growth and yield, and nitrogen use efficiency in rice soil at Tam Binh district – Vinh Long province

Từ khóa:

Hấp thu N, hiệu quả nông học (AE), Neb26, nBPT, ure

Keywords:

Agronomic efficiency (AE), Neb26, nBPT, N uptake, urea

ABSTRACT

The objectives of the study were to evaluate the rice growth, grain yield and agronomic efficiency (AE) of urea fertilizer supplemented nBPT and Neb26 with reducing nitrogen (N) fertilizer applications 75%N and 50%N. The study was conducted at the rice field on Autumn-Winter 2014 in Tam Binh, Vinh Long. The experiment was designed in a completely randomized block with 4 replications of 5 treatments including 0N, 100%N, 75%N-nBPT, 75%N-Neb26, and 50%N-Neb26. The results showed that reducing 50%N-Neb26 did not affect the tiller number but decreased the rice height at the harvest stage. The rice grain yield, yield components as well as N uptake in plants were not affected by N reduction of 25% to 50% in combination with nBPT and Neb26. Application of 50%N-Neb26 had a higher agronomic efficiency than 100%N application.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của phân ure bổ sung nBTPT và Neb26 trong điều kiện bón giảm lượng phân đạm (N) ở mức 75%N và 50%N đến sự sinh trưởng của lúa, năng suất lúa và hiệu quả sử dụng đạm. Nghiên cứu được thực hiện vào vụ Thu Đông 2014 trên vùng đất canh tác lúa tại Tam Bình, Vĩnh Long. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức bao gồm 0N, 100%N, 75%N-nBPT, 75%N-Neb26 và 50%N-Neb26 và 4 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Kết quả cho thấy bón giảm 50%N-Neb26 không ảnh hưởng đến số chồi nhưng chi phối đến việc giảm chiều cao vào giai đoạn thu hoạch. Năng suất lúa, thành phần năng suất lúa cũng như khả năng hấp thu N trong cây không bị ảnh hưởng khi bón giảm N từ 25% đến 50% kết hợp với nBPT và Neb26. Áp dụng 50%N-Neb26 có hiệu quả nông học cao hơn so với mức bón 100%N.

Trích dẫn: Nguyễn Đỗ Châu Giang, Trần Văn Dũng và Nguyễn Minh Đông, 2017. Ảnh hưởng của việc giảm phân đạm bổ sung chế phẩm nBPT, Neb26 đến sinh trưởng, năng suất lúa và hiệu quả sử dụng đạm trên đất lúa Tam Bình - Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 39-45.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 108-117
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 48-53
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...