Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 108-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

 

Title:

Change in cholesterol level of ovary in the wild Asian seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) during ovarian maturation

Từ khóa:

Cholesterol, buồng trứng, các giai đoạn thành thục, cá chẽm

Keywords:

Cholesterol, ovary, ovarian stages, Asian seabass

ABSTRACT

Changes in cholesterol level of ovary during maturational stages from II to VI of wild Asian seabass (Lates calcarifer) were investigated. The gonadal somatic index (GSI) increased significantly from the II to IV stages, then dropped after spawning in the VI stage. Lipid content in ovary significantly increased (2.69 - 5.5%) from the II-IV stages when the fish was proceeding ovarian maturation, decreased after ovulation and spawning. The cholesterol content was lowest in the II stage (266.7 mg/100 g wet weight), elevated in the III stage (390.9 mg/100 g) in the fish starting recrudescence, and maintained at a high level in the IV stage (374.5 mg/100 g). It dropped in the V (219.2 mg/100 g) and VI stages (251.9 mg/100 g) when the fish was in the competence of oocytes and post-spawn period. The results showed that there was a relationship between cholesterol levels and ovarian maturation and it could be used as a biochemical indication of the reproductive status in Asian seabass.

TóM TắT

Thay đổi hàm lượng cholesterol trong buồng trứng ở các giai đoạn thành thục từ II-VI của cá chẽm cái tự nhiên đã được khảo sát. Hệ số thành thục (GSI) tăng đáng kể từ giai đoạn II-IV, giảm sau khi đẻ ở giai đoạn VI. Hàm lượng lipid buồng trứng gia tăng đáng kể (2,69 - 5,50%) từ các giai đoạn II-IV khi trứng phát triển và giảm dần ở các giai đoạn sau đó khi cá thành thục và đẻ. Hàm lượng cholesterol buồng trứng thấp ở giai đoạn II (266,7 mg/100 g trọng lượng tươi), tăng cao đáng kể ở giai đoạn III (390,9 mg/100 g) khi cá khởi phát quá trình tái thành thục và ở giai đoạn IV (374,5 mg/100 g). Hàm lượng chất này giảm thấp đáng kể vào giai đoạn V (219,2 mg/100 g) và VI (251,9 mg/100 g) khi buồng trứng hầu như chứa các trứng đã thành thục hoàn toàn và khi cá đã đẻ. Các kết quả này cho thấy sự liên quan của cholesterol với sự thành thục và nó có thể được xem là một chỉ tiêu sinh hóa để đánh giá tình trạng sinh sản của cá chẽm

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...