Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 164-171
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/07/2020

Ngày nhận bài sửa: 03/09/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

The effects of processing conditions on the quality of pasteurized mushroom in the acid solution

Từ khóa:

Chần, chân không, glucono-delta-lactone (GDL), nấm rơm, thanh trùng

Keywords:

Blanching,  glucono delta lactone (GDL),  pasteurization, straw mushrooms, vacuum

ABSTRACT

The aim of the study was to assess the effects of processing conditions and pasteurization on the quality of straw mushroom in the acid solution. Straw mushrooms were treated by vacuum condition for 10 minutes, and blanched in GDL solution (pH = 3) at 100oC until the central temperature of product obtained at 90oC. The blanched products were stored in plastic bag, and filled by the GDL solution 1% with the ratio between mushroom and solution was 40:60. The plastic bags of straw mushrooms were pasteurized in the pasteurization system using hot water spray. The pasteurization conditions were: the flow rate of hot water was 0,6 m3/h, pasteurized temperature was 90oC and products obtained Fvalue = 18 minutes, the final product had good texture and color. After 4 weeks of the storage at ambient temperature, the pasteurized straw mushrooms had 6,0Í101 (cfu/g) of total aerobic bacteria, indicating the pasteurization parameters were safe for the straw mushroom product.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế biến đến chất lượng nấm rơm thanh trùng trong môi trường acid.  Nấm rơm được hút chân không trong thời gian 10 phút và chần ở nhiệt độ 100oC trong dung dịch glucono-delta-lactone (GDL) có pH = 3 đến nhiệt độ tâm sản phẩm đạt 90oC. Nấm sau chần được cho vào bao bì nhựa và rót dung dịch GDL có nồng độ 1%,  tỉ lệ nấm rơm: nước rót là 40:60. Nấm rơm chứa trong bao bì nhựa được thanh trùng trong hệ thống thanh trùng dạng phun nước có lưu lượng nước phun 0,6 m3/h với nhiệt độ thanh trùng 90oC, sản phẩm đạt giá trị Fvalue  bằng 18 phút, có  màu sắc và cấu trúc tốt. Sau 4 tuần bảo quản ở nhiệt độ thường (khoảng 30oC) sản phẩm có mật số vi sinh vật hiếu khí là 6,0Í101 cfu/g cho thấy quá trình thanh trùng đảm bảo được an toàn về mặt vi sinh cho sản phẩm

Trích dẫn: Võ Tấn Thành, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Bảo Lộc và Nguyễn Thị Hoàng Minh, 2020. Ảnh hưởng của quá trình chế biến đến chất lượng của nấm rơm thanh trùng trong môi trường acid. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 164-171.

Các bài báo khác
Số 15a (2010) Trang: 75-82
Tác giả: Võ Tấn Thành
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...