Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 287-297
Tải về

ABSTRACT

The study aimed to understand K, Ca, Mg and Mn nutrient status in soil. Six soil profiles were evaluated. Soil chemicals were analysed and equilibrium calculated for each nutrient. Results showed that K was not controlled by any minerals in the soil profiles. Cai Lay soil has 20% of illite-clay, but this mineral does not control the solubility of K in soil solution, this indicated that K was refixed by clay. Potasium soil solution is closely controlled by Soil-K. The difference between Soil-K release and K in soil solution varied among soils used in this study and increased by the order of: Cai Lậy Vĩnh Mỹ soil =Vĩnh Nguơn soil >Cầu Kè soil =Tịnh biên soil >Mộc Hóa soils and for Mn was Cai Lậy soil > Vĩnh Mỹ soil =Vĩnh Nguơn soil >Cầu Kè soil =Tịnh Biên soil >Mộc Hóa soils. This ranking was found to be similar to the decrease of CEC in the same order, but studying soil nutrient status using chemical equilibra showed another way to approach nutrient supplying capacity        from soil.

Keywords: Nutrient solubilities in soil, soil equilibria, control phase

Title: Soil chemical equilibria & K, Ca, Mg and Mn nutrient status of six profiles of rice soil in the mekong delta

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của K, Ca, Mg và Mn, đề tài được thực hiện để phân tích và tính tóan tình trạng cân bằng khoáng trong đất so với các khoáng tham gia điều tiết lượng dinh dưỡng có trong dung dịch đất. Kết quả cho thấy K không được các khoáng điều tiết. Đất Cai Lậy có đến 20% sét là illite, qua kết quả trong nghiên cứu này không cho thấy illite tham gia điều tiết K trong đất. Điều này cho thấy K-bị cố định trở lại là rất lớn trong đất. K hòa tan trong đất gần nhất đối với khoáng Soil-K, độ lệch của lượng K hòa tan và Soik-K thay đổi tùy theo loại đất và thay đổi theo thứ tự tăng dần đât Cai Lậy<đất Vĩnh Mỹ< đất Vĩnh Nguơn=đất Cầu Kè<đất Tịnh Biên<đất Mộc Hóa; đối với Ca: đất Cai Lậy # đất Vĩnh Nguơn <đất Vĩnh Mỹ< đất Tịnh Biên <đất Cầu Kè<đất Mộc Hóa; đối với Mg: đất Cai Lậy < đất Vĩnh Nguơn #đất Vĩnh Mỹ <đất Cầu Kè <đất Tịnh Biên <đất Mộc Hóa và đối với Mn: Cai Lậy> Vĩnh Mỹ=Vĩnh Nguơn>Cầu Kè=Tịnh biên >Mộc Hóa. Cách phân cấp này cũng tượng tự như phân cấp theo CEC, tuy nhiên nghiện cứu tình trạng dinh dưỡng trong đất cho thấy tiếp cận mới trong nghiên cứu khả năng cung cấp chất dinh dưỡng từ đất.

Từ khóa: Hòa tan dinh dưỡng trong đất, cân bằng hóa học, điều tiết lựong dinh dưỡng hòa tan 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...