Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 79-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/08/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Effect of land owning on farm household income: case of My Tu village, My Tu district, Soc Trang province

Từ khóa:

Sở hữu đất đai, thu nhập nông hộ

Keywords:

Land owning, farm household income

ABSTRACT

This study aims to analyse impacts of land owning on farm households?income, particularly in My Tu Commune, My Tu District, Soc Trang Province, Vietnam. The study was conducted through direct intensive interview with structured questionnaire. There were 90 interviewed households, including 30 households of land owning less than 0.5 hectare and 30 households of land owning from 0.5 to 1 hectare, 30 households of land owning over 1 hectare. The results showed that average income of the households of land owning more land (about 1.8 hectare) was highest, although these households only implement agricultural production.When the land owned by the households met the production demand, the agricultural income would be stable and important source of income. Household income has been affected by land owning. Especially, for large-size farm households of owning land area over 1 hectare, 100% households reached over 60 millions VND/year.

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của sở hữu đất đai đến thu nhập của nông hộ, trường hợp nghiên cứu tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp nông hộ bằng phiếu câu hỏi cấu trúc. Số lượng hộ được phỏng vấn là 90 hộ (30 hộ có sở hữu đất dưới 0,5 ha, 30 hộ sở hữu đất từ 0,5 đến 1 ha, 30 hộ sở hữu đất trên 1 ha). Kết quả phân tích cho thấy rằng hộ sở hữu đất khoảng 1,8 ha thì thu nhập bình quân/lao động đạt cao nhất, mặc dù các hộ này chỉ sản xuất nông nghiệp không kết hợp các hoạt động sản xuất khác. Khi đất sản xuất đáp ứng được nhu cầu sản xuất thì nguồn thu nhập nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập ổn định và quan trọng của nông hộ. Qui mô sở hữu đất ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất tạo thu nhập của nông hộ và khả năng tạo thu nhập của nông hộ. Khi nông hộ sở hữu đất trên 1 ha thì tỷ lệ hộ có thu nhập trên 60 triệu đồng/năm đạt 100%.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 31-41
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 32-39
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 79-86
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 98-106
Tải về
(2020) Trang: 12-16
Tạp chí: Proc. Of the 2nd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
(2020) Trang: 56-60
Tạp chí: Proc. Of the 3rd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
12 (2021) Trang: 1048-1054
Tạp chí: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
7 (2020) Trang: 1465-1473
Tạp chí: European Journal of Molecular and Clinical Medicine
29 (2020) Trang: 748-755
Tạp chí: International Journal of Advanced Science and Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...