Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 102-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/02/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Synthesis of some diaryl ether derivatives

Từ khóa:

diaryl ether, phản ứng SNAr

Keywords:

diaryl ether, SNAr reaction

ABSTRACT

This paper introduces the synthesis of three diaryl ether derivatives 2?chloro-(4-nitrophenoxy) benzene (3a); 2-(4-nitrophenoxy) naphthalene (3b) and 3-methoxy-4-(4-nitrophenoxy) benzaldehyde (3c). These aryl ethers have been synthesized via SNAr reaction under mild conditions and in excellent yields. This effective synthetic procedure could be used to synthesize other diaryl ethers with potential bioacitivities.

TóM TắT

Trong công bố này, 3 dẫn xuất của diaryl ether 2-chloro-(4-nitrophenoxy) benzene (1); 2?(4-nitrophenoxy) naphthalene (2); 3-methoxy-4-(4-nitrophenoxy) benzaldehyde (3) với những nhóm định chức khác nhau đã được tổng hợp dưới những điều kiện phản ứng êm dịu với hiệu suất rất cao. Phản ứng này có thể được áp dụng để tổng hợp những hợp chất có cấu trúc tương tự 1-3.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...