Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 9-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/03/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Binding energy of excitons in AlGaAs-GaAs-AlGaAs parabolic quantum wells with uniform magnetic field applied along growth direction

Từ khóa:

Giếng lượng tử parabol, exciton, năng lượng liên kết, phương pháp biến phân

Keywords:

Parabolic quantum well, exciton, binding energy, variational method

ABSTRACT

In this research, the binding energy of a Wannier exciton in the parabolic quantum wells with uniform magnetic field applied along growth direction was calculated by using variational method. The formulation has been performed in the framework of the effective mass approximation and two-bands model. From the analytical results, we have been programmed in order to compute for the binding energy of excitons depending on parameters of system (well width L and magnetic field B). We also investigated the effect of well width and magnetic field to on the forming formation of excitons.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tính năng lượng liên kết của exciton Wannier trong giếng lượng tử parabol đặt trong từ trường đều dọc theo hướng nuôi sử dụng phương pháp biến phân. Chúng tôi đã thực hiện các quá trình tính toán trong gần đúng khối lượng hiệu dụng và mô hình hai vùng. Từ kết quả tính giải tích này, chúng tôi lập trình để tính năng lượng liên kết exciton theo các thông số của hệ (độ rộng giếng L và từ trường ngoài B). Chúng tôi cũng khảo sát ảnh hưởng của từ trường và độ rộng giếng vào sự hình thành exciton.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 157-166
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 74-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...