Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 57-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/02/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Sliding mode controller design for maglev train levitation system

Từ khóa:

Điều khiển trượt, tàu đệm từ trường, hệ thống nâng

Keywords:

Sliding mode control, levitation system, maglev train

ABSTRACT

This paper presents a model of a Maglev train (the fastest train in the world) and the sliding mode controller for it. The control objectives are to levitate it to an equilibrium position and to keep it in this equilibrium position. In this study, the chattering problem is resolved by replacing the function sign(S) by the function tanh(S) in the control law.  Matlab/Simulink simulation and experimental results showed that the leviatation system of Maglev train had been decoded.

TóM TắT

Bài báo trình bày mô hình và bộ điều khiển trượt cho hệ thống nâng của tàu đệm từ trường (một phương tiện giao thông mặt đất nhanh nhất thế giới). Mục tiêu điều khiển là nâng tàu lên ở vị trí cân bằng và giữ tàu ổn định ở vị trí cân bằng đó. Trong bài viết này, hiện tượng dao động (chattering) của bộ điều khiển trượt cho hệ thống nâng được giải quyết bằng cách thay đổi hàm sign(S) trong luật điều khiển bằng hàm tanh(S). Từ kết quả của mô phỏng bằng Matlab/Simulink và mô hình thực nghiệm cho thấy công nghệ hệ thống nâng của tàu đệm từ trường đã được giải mã.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 30-34
Tạp chí: 21st ACIS International Semi-Virtual Winter Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD2021-Winter), January 28-30, 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam
(2015) Trang: 468-472
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
1 (2013) Trang: 173
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...