Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 75-84
Tải về

ABSTRACT

Data warehouse systems provide a unified and embraceable view of the company?s precious information assets to underpin business management. Nevertheless, the size of data warehouse and the complexity of query are two main factors impacting to user?s query performance. Since data warehouse tends to be very large and to grow overtime, retrieving the query results from data warehouse is able to be very time-consuming. One of the effective approaches to improve user?s query performance is view materialization technique.

Keywords: data warehouse, query, view, materialization

Title: Optimizing query performance in data warehouse systems using view materialization approach

TóM TắT

Hệ thống nhà kho dữ liệu cung cấp một tầm nhìn bao quát và hợp nhất về tài sản thông tin quý giá của công ty để làm nền tảng trong việc quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, kích cỡ của nhà kho dữ liệu và độ phức tạp của câu truy vấn là 2 yếu tố chính làm ảnh hưởng đến thời gian thi hành truy vấn của người sử dụng hệ thống nhà kho dữ liệu. Vì nhà kho dữ liệu thường có xu hướng lớn rất nhanh theo thời gian, cho nên việc lấy kết quả từ nhà kho dữ liệu có thể mất rất nhiều thời gian. Một trong những hướng tiếp cận hiệu quả để cải tiến thời gian thi hành truy vấn của người sử dụng hệ thống nhà kho dữ liệu là kỹ thuật ?tư liệu hóa khung nhìn? (view materialization).

Từ khóa: Nhà kho dữ liệu, khung nhìn, tư liệu hóa, truy vấn

Các bài báo khác
(2016) Trang: 159-164
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
(2015) Trang: 512-522
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII - HÀ NỘI, 9-10/7/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...