Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/04/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Seroprevalence of avian reovirus infection in chickens in Dong Nai Province

Từ khóa:

Huyết thanh, nhiễm, avian reovirus, gà, Đồng Nai

Keywords:

Seroprevalence, avian reovirus, chickens, Dong Nai

ABSTRACT

A serosurvey of avian reovirus (ARV) infection in chickens in Thong Nhat, Xuan Loc, Trang Bom and Long Khanh districts of Dong Nai province was carried out to detect specific antibodies against avian reovirus from 460 chickens by ELISA, using commercial Avian reovirus antibody test kit (IDEXX, USA). The results indicated that 392 out of 460 chicken sera were positive (85.22%). The highest seropositivity was reported in chickens older than 12 weeks of age (100.0%) followed by 8?12 week old chickens (96.21%), then chickens from 2 to 4 weeks of age (80.0%) and the lowest one was in chickens from 4 to 8 weeks of age (78.92%). There was significant difference between the seropositivity of chickens younger than or equal to 8 weeks of age and chickens older than 8 weeks of age. Chickens of laying breeds (Isa-Brown, Cobb500) had significantly higher seropositive prevalences (95.41%, 97.73%) than those of broiler (Luong Phuong and Tam Hoang) breeds (72.5%, 82.38%, respectively). There was no significant difference between seropositivity of chickens raised in closed cooling house (96.08%) and chickens in the opened houses (79.80%). The seropositive prevalence of chickens raised in cages (95.41%) and chickens in husk floors (95.38%) was not significantly different, but both were significantly higher than that of chickens raised on bamboo stalls (69.10%). This is the first study of reovirus in chickens in Vietnam, these results suggest that avian reovirus infections are widely spreading among chickens in Dong Nai province.

TóM TắT

Nghiên cứu khảo sát huyết thanh về tỷ lệ nhiễm avian reovirus trên đàn gà tại huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Tổng cộng có 460 mẫu huyết thanh thu thập được kiểm tra kháng thể đặc hiệu kháng avian reovirus bằng kỹ thuật ELISA sử dụng kit thương mại (Avian reovirus antibody test kit, IDEXX, USA). Kết quả cho thấy có sự hiện diện kháng thể đặc hiệu kháng avian reovirus trên tất cả các đàn gà khảo sát tại các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai, có 392 mẫu dương tính chiếm tỷ lệ 85,22%. Tỷ lệ nhiễm cao nhất được ghi nhận ở gà trên 12 tuần tuổi (100,0%), kế đến là gà từ 8-12 tuần tuổi (96,21%) và gà từ 2-4 tuần tuổi (80,0%), tỷ lệ nhiễm thấp nhất là ở gà từ 4-8 tuần tuổi (78,92%). Có sự sai khác về tỷ lệ nhiễm ở gà từ 8 tuần tuổi trở xuống và trên 8 tuần tuổi. Gà thuộc các giống đẻ trứng (Isa-Brown, Cobb500) có tỷ lệ nhiễm (95,41%, 97,73%) cao hơn tỷ lệ nhiễm ở giống gà thịt Lương Phượng và Tam Hoàng (72,5%, 82,38%) có ý nghĩa thống kê. Không có sự sai khác có ý nghĩa về tỷ lệ nhiễm giữa gà nuôi chuồng kín (96,08%) và chuồng hở (79, 80%). Tỷ lệ nhiễm ở gà nuôi trong lồng (95,41 %) và gà nuôi trên sàn trấu (95.38%) không khác nhau, nhưng cả hai đều khác có ý nghĩa so với tỷ lệ dương tính ở gà nuôi trên sàn tre (69,10%). Đây là nghiên cứu đầu tiên về tình hình nhiễm ARV trên đàn gà Việt Nam. Kết quả trên cho thấy có sự hiện diện và lây lan của ARV trên đàn gà ở tỉnh Đồng Nai.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...