Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 250-257
Tải về

ABSTRACT

From the ethyl acetate extracts of the aerial parts of Eupatorium odoratum L. from Phu Yen province, two of flavonols (rhamnocitrin and rhamnetin) were isolated. Their structures were interpreted from spectra including IR, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC, HMBC, MS and based on published data. These flavonols were tested for antioxidant activity by DPPH method. The result showed that their antioxidant activity is similarly strong.

Keywords: Eupatorium odoratum L., Chromolaena odorata L.

Title: Isolation and identification of two flavonols from ethyl acetate extracts of Eupatorium odoratum L.

TóM TắT

Từ dịch chiết ethyl acetate phần trên mặt đất của cây Cỏ Lào ở Phú Yên, chúng tôi đã cô lập được hai flavonol là rhamnocitrin và rhamnetin. Cấu trúc các chất này được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như  IR, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC, HMBC, MS và so sánh với tài liệu đã công bố. Các flavonol trên được thử hoạt tính kháng oxi hóa bằng phương pháp DPPH. Kết quả cho thấy hai chất này có tính kháng oxi hóa mạnh tương đương nhau.

Từ khóa: Cây Cỏ Lào, Cây Cộng Sản

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 10-13
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 103-110
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 111-116
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-19
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 16-20
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 172-176
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 30-34
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 57-60
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 58-62
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 72-75
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 9-17
Tải về
56(3) (2020) Trang: 392-394
Tạp chí: Chemistry of Natural Compounds
54(2B) (2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
1 (2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
1 (2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
7 (2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
50 (2012) Trang: 296
Tác giả: Ngô Quốc Luân
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...