Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 16-20
Tải về

ABSTRACT

The ethyl acetate extracts of the aerial parts of Eupatorium odoratum L. from Phu Yen province were investigated.  One of chalcones (4,2Â-dihydroxy-4Â,5Â,6Â-trimethoxychalcone)  was isolated from ethyl acetate extracts.  Its structure was interpreted from spectra including IR, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC,HMBC,MSand based on published data.  At the first time, this chalcone was tested on antimicrobial activity. The result showed that it inhibited lightly to P. aeruginosa, C. albicans and S. cerevisiae.

Keywords: Eupatorium odoratum, Chromolaena odorata

Title: Isolation and identification of chalcone from ethyl acetate extracts of Eupatorium odoratum L.

TóM TắT

 Từ dịch chiết ethyl acetate của cây Cỏ Lào ở Phú Yên, chúng tôi đã cô lập được một chalcone là 4,2Â-dihydroxy-4Â,5Â,6Â-trimethoxychalcone.  Cấu trúc được nhận danh bằng các phương pháp phổ hiện đại và so sánh với tài liệu đã công bố.  Lần đầu tiên, chalcone trên được thử hoạt tính kháng vi sinh vật. Kết quả cho thấy chất này có hoạt tính  kháng yếu đối với  P. aeruginosa, C. albicans and S. cerevisiae.

Từ khóa: Cây Cỏ Lào

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 10-13
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 103-110
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 111-116
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-19
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 172-176
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 250-257
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 30-34
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 57-60
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 58-62
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 72-75
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 9-17
Tải về
56(3) (2020) Trang: 392-394
Tạp chí: Chemistry of Natural Compounds
54(2B) (2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
1 (2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
1 (2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
7 (2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
50 (2012) Trang: 296
Tác giả: Ngô Quốc Luân
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...