Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 17-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/05/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

 

Title:

A solution for building intelligent parking support system

Từ khóa:

Hệ thống giữ xe thông minh, nhận dạng biển số xe, đặc trưng Haar-like, mã vạch

Keywords:

Intelligent parking support system, motorcycle license plate recognition, Haar-like feature, barcode

ABSTRACT

In this study, we propose a solution for building an Intelligent Parking Support System (IPSS). The IPSS uses three recognition techniques including automatic recognition for motorcycle license plate (using cascade of Boosting with Haar-like features and Support Vector Machines - SVM), barcode recognition, and semi-recognition via surveillance cameras. Experimental results show that the models work well in three stages. In the license plate area recognition stage, the model gets 99% of accuracy when we use 750 images for training and 243 images for testing. In the letter area recognition stage, the model achieves 95.88% of accuracy when we use 11866 and 4755 images for training and testing, respectively. In the last stage, we train the SVM model on 2603 records and test it on 1550 records. The outcome result is the accuracy of 98.99%. This is a full-fledged system and can be applied in practice.

TÓM TẮT

Bài viết này giới thiệu một giải pháp trong xây dựng “Hệ thống hỗ trợ giữ xe thông minh - IPSS”. Nhằm tăng độ an toàn cho bãi xe, IPSS kết hợp các kỹ thuật nhận dạng gồm: Nhận dạng và rút trích biển số tự động (dùng giải thuật Boosting phân tầng cùng với đặc trưng Haar-like và sau đó là giải thuật máy học SVM), nhận dạng mã vạch, và nhận dạng bán tự động qua các camera quan sát. Thực nghiệm cho thấy kết quả nhận dạng khá tốt ở cả ba giai đoạn: Định vị biển số đạt độ chính xác 99% khi dùng 750 ảnh để huấn luyện và 243 ảnh để kiểm thử. Định vị ký tự chính xác 95.88% khi dùng 11866 ảnh cho huấn luyện và 4755 ảnh để kiểm thử. Phân loại ký tự bằng giải thuật SVM chính xác 98.99% khi sử dụng 2603 phần tử cho huấn luyện và 1550 phần tử cho đánh giá. Hệ thống đã được cài đặt hoàn chỉnh và có thể đưa vào ứng dụng trong thực tế.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 152-159
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 81-91
Tải về
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 215-229
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 686-693
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA)
(2020) Trang: 165-169
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
(2017) Trang: 433-443
Tạp chí: The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering 2017
(2017) Trang: 709-720
Tạp chí: 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
189 (2016) Trang: 45-47
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
189 (2016) Trang: 48-49
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
(2016) Trang: 495-501
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
(2016) Trang: 122-127
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
(2015) Trang: 613-624
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2015) Trang: 496-505
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2014) Trang: 384-389
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2014) Trang: 149-154
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2015) Trang: 61-66
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
31 (2015) Trang: 133–147
Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics
(2015) Trang: 388-393
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 159-164
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 114-119
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
(2015) Trang: 16-31
Tạp chí: The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015 (FDSE 2015)
(2015) Trang: 51-58
Tạp chí: International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2015)
Số chuyên đề (2013) Trang: 110-118
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"
5 (2014) Trang: 192-201
Tạp chí: The fifth International symposium on Information and Communication Technology
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Classification and Data Mining
1 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: FactMod -UMAP 2012
1 (2012) Trang: 470
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV chủ đề : Tính toán khoa học
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE ICALT 2011
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE IJCNN 2011
(2008) Trang:
Tạp chí: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...