Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 101-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/09/2019

Ngày nhận bài sửa: 05/11/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Research on the influence of destination image on asian tourists’ destination loyalty

Từ khóa:

Du khách Châu Á, hình ảnh điểm đến, lòng trung thành

Keywords:

Asian tourists, destination image, loyalty

ABSTRACT

Destination image is seen as the fundamental premise of destination loyalty and is a prerequisite in choosing a tourist destination of travelers. This study is aimed at measuring the impact of Hue destination image factors on the loyalty of Asian tourists based on the survey of 160 Asian tourists coming to Hue. The results show that among the four factors that make up the destination image of Hue, experience value has the most positive impact on Asian travelers’ loyalty. Tourists are more likely to agree that they will introduce a positive destination ofHue to relatives and friends than going back to the destination in the near future. Based on the results, several measures were proposed to improve tourists’ loyalty, in which the most importance is to emphasize the role of the DMO organization in building and positioning images of Hue destination.

TÓM TẮT

Trong các tiền đề của lòng trung thành điểm đến, hình ảnh điểm đến được cho là tiền đề cơ bản nhất và là yếu tố tiên quyết trong việc lựa chọn một điểm đến du lịch của du khách. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu chính là đo lường mức độ tác động giữa các nhân tố hình ảnh điểm đến Huế đến lòng trung thành của khách du lịch Châu Á dựa trên việc điều tra ý kiến của 160 du khách Châu Á đến Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong bốn nhóm nhân tố cấu thành hình ảnh điểm đến Huế, nhóm Giá trị trải nghiệm có tác động tích cực nhất đến lòng trung thành của du khách Châu Á; các du khách có xu hướng đồng ý với việc sẽ giới thiệu tích cực về điểm đến Huế với người thân và bạn bè hơn so với việc sẽ quay lại điểm đến trong lương lai gần. Từ đó, các nhóm giải pháp đã được xác định, trong đó nhóm giải pháp quan trọng nhất là nhấn mạnh vai trò của tổ chức quản lý điểm đến (DMO) trong việc xây dựng và định vị hình ảnh điểm đến Huế.

Trích dẫn: Lê Thị Hà Quyên và Trương Thị Thu Hà, 2019. Nghiên cứu tác động của hình ảnh điểm đến huế đối với lòng trung thành của khách du lịch Châu Á. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6D): 101-108.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...