Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 59-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 29/02/2020 Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Data based modeling approach for control of uniform temperature cans in pasteurization process

Từ khóa:

Chế biến nhiệt, đồng nhất nhiệt độ, mô hình hóa, phân bố nhiệt

Keywords:

Modeling, thermal processing, temperature uniformity, temperature distribution

ABSTRACT

Uniforming product temperature when pasteurizing is a matter that needs to be controlled to ensure safety and quality. In this study, a data-based mechanistic modeling approach was used for controlling the three-dimensional temperature uniform of the product during the pasteurization process. The flow rates were varied between 0,6-1,8 m3/hour. In each experiment at a specific flow rate, the inlet temperature was adjusted from 35 to 60oC. During the experiment, 20 sensors for hot water in the equipment and 18 sensors for inside cans were recorded by datalogger Keithley 2700. The 231 cans containing 2,5% CMC were used in this research. The simplified refined instrument variable (SRIV) algorithm was used as the model parameter identification tool to obtain the best model order and parameters. A third-order transfer function from the dynamic response of product temperature from hot water with a high coefficient of determination and a low standard error explained the heat exchange in a system. The measured data and the model providing a physically meaningful parameter related to a heat transfer coefficient from hot water to products could be used for online controlling of the temperature distribution of products in the pasteurization equipment.

TÓM TẮT

Đồng nhất nhiệt độ sản phẩm khi thanh trùng là vấn đề cần phải kiểm soát để đảm bảo an toàn và chất lượng. Trong nghiên cứu này, mô hình hộp đen chứa tham số vật lý có ý nghĩa (DBM) được sử dụng để kiểm soát đồng nhất nhiệt độ sản phẩm trong quá trình thanh trùng. Thí nghiệm “bước” được thực hiện bằng cách thay đổi nhiệt độ môi trường gia nhiệt từ 35-60oC cho 231 lon dung dịch carboxymethyl cellulose (CMC) 2,5%, kết hợp thay đổi lưu lượng bơm từ 0,6-1,8 m3/giờ. Trong suốt thí nghiệm, dữ liệu của 20 cảm biến đo nhiệt độ môi trường nước trong thiết bị và 18 cảm biến đo nhiệt độ sản phẩm được ghi nhận liên tục bởi datalogger Keithley 2700. Thuật toán SRIV tích hợp trong công cụ Captain toolbox của Matlab được sử dụng để tính toán các tham số và lựa chọn mô hình. Hàm truyền bậc ba phát triển từ quan hệ trao đổi nhiệt giữa nhiệt độ môi trường ngõ vào của thiết bị và nhiệt độ sản phẩm có hệ số tương quan cao, sai số thấp có chứa tham số liên quan hệ số truyền nhiệt bề mặt. Đồng dạng hàm truyền thu được tham số vật lý α có chứa hệ số truyền nhiệt bề mặt thể hiện sự phân bố nhiệt độ của sản phẩm. Biểu diễn phân bố tham số α trong không gian ba chiều là cơ sở để điều chỉnh thiết kế hoặc thiết kế hệ thống điều khiển đồng nhất nhiệt độ sản phẩm.

Trích dẫn: Nguyễn Đức Toàn, Võ Minh Hoàng và Võ Tấn Thành, 2020. Mô hình hóa kiểm soát đồng nhất nhiệt độ sản phẩm đồ hộp trong quá trình thanh trùng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 59-67.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...