Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 101-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/03/2019

Ngày nhận bài sửa: 18/05/2019

Ngày duyệt đăng: 29/08/2019

 

Title:

A study on coastal area homestay tourism development in An Bien district, Kien Giang province

Từ khóa:

Du lịch homestay, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, vùng ven biển

Keywords:

An Biên district, coastal area, homestay tourism, Kien Giang province

ABSTRACT

Homestay is a type of sustainable tourism that brings many benefits as creating new experiences for tourists, ensuring livelihood and income for the locals. Therefore, homestay tourism is a new and promising trend in many countries around the world. An Bien district (Kien Giang province) has lots of potentials to develop homestay tourism with the typical characteristics of a coastal area. However, the strengths in the area only exist in the form of potential, not yet be exploited in association with tourism to generate income for the people and develop the local economy. Therefore, this study is aimed to analyze the potentials of homestay tourism in An Bien district, Kien Giang province; thereby providing some orientations for homestay models and solutions to overcome shortcomings to develop homestay tourism in the area effectively as well as to improve the quality of people's lives and to strengthen rural construction towards sustainable development.

TÓM TẮT

Du lịch homestay là loại hình du lịch góp phần phát triển bền vững bởi nhiều lợi ích mang lại; vừa tạo sự thu hút, trải nghiệm mới đối với du khách, vừa đảm bảo sinh kế và thu nhập cho người dân địa phương. Vì vậy, du lịch homestay đang là xu thế phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang có nhiều điều kiện phát triển du lịch homestay với những văn hóa và trải nghiệm đặc trưng của vùng ven biển. Thế nhưng, các thế mạnh ở địa bàn chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng, chưa được khai thác gắn kết với du lịch để tạo thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương. Do đó, nghiên cứu này phân tích những tiềm năng du lịch homestay ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; từ đó đưa ra một số định hướng về mô hình homestay và giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn để phát triển du lịch homestay tại địa bàn một cách hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và hướng tới sự phát triển bền vững.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Tùng và Trương Trí Thông, 2019. Nghiên cứu phát triển du lịch homestay vùng ven biển huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4C): 101-112.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...