Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
113 (2020) Trang: 44-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

 Sử dụng nước mặn tưới cho cây trồng trong điều kiện khan hiếm nguồn nước ngọt là vấn đề đang được quan

tâm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, thí nghiệm đã được thực hiện với 5 nghiệm thức, 6 lần lặp lại trong bố trí
khối hoàn toàn ngẫu nhiên nhằm đánh giá ảnh hưởng của tưới nước mặn đến sinh trưởng và năng suất vừng. Các
nghiệm thức bao gồm đối chứng (tưới nước ngọt) và 4 nghiệm thức tưới nước mặn có hàm lượng muối là 1, 2, 3 và
4‰. Kết quả cho thấy, tưới nước mặn 1‰ không làm giảm chiều cao, sinh khối thân, rễ và năng suất vừng. Tưới
nước mặn 2‰ đã làm cho cây vừng giảm sinh khối cây khô (17,5%), sinh khối rễ khô (26,6%) và khối lượng hạt trên cây (12,5%) so với cây vừng được tưới nước ngọt.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...