Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11(108) (2019) Trang: 130-135
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Hiện nay có nhiều phương pháp để tăng năng suất nấm rơm, trong đó việc bổ sung CH3COONa là biện pháp triển vọng vì tăng khả năng phân hủy cellulose của vật liệu. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định lượng sodium acetate phù hợp để đạt năng suất tối hảo. Thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện trên cơ chất compost đã cấy meo giống được xếp lên giàn trong nhà trồng, với 03 nghiệm thức và 04 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại có diện tích 1 m2 . Nghiệm thức thí nghiệm gồm: (1) đối chứng không phun sodium acetate (CH3COONa); (2) phun 0,05% CH3COONa và (3) phun 0,1% CH3COONa. Kết quả cho thấy phun 0,05% CH3COONa có chiều rộng quả thể đầu, tổng số lượng quả thể/m2 và năng suất tương ứng là 3,40 cm, 128 quả thể/m2, 1,59 kg/m2, cao hơn so với không phun CH3COONa. Nghiệm thức này tăng năng suất đến 76,5% và cho hiệu suất sinh học là 13,3%.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...