Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 12, No 3 (2020) Trang: 38-46
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 21 Jun 2020
Revised 08 Aug 2020

Accepted 30 Nov 2020

 

Task-based language teaching (TBLT) has been recently implemented as a potential language teaching method for language education in Vietnam. However, research into the training for teachers on the application of TBLT has remained scarce. This study, therefore, aims to examine how Vietnamese in-service teachers implement the insights from a one-shot training program on TBLT in their classroom-based teaching practices. Three in-service teachers at a university in Vietnam participated. Data were collected through a video-taped classroom observation activity. The findings indicate that the teachers on the whole were unable to transfer the theoretical knowledge of TBLT principles that they had built up during the training program into their actual teaching practices. In addition, the teachers failed to perform TBLT teaching roles throughout the lesson. Accordingly, this study suggests pedagogical implications and insights with regard to the issue of teacher training on TBLT in the context of language education in Vietnam.

Keywords

Classroom practice, in-service teacher training, Task-based language teaching

Cited as: Thi, N.A. and Yen, P.H., 2020. Impacts of a one-shot training program for in-service teachers on the application of Task-based Language Teaching. Can Tho University Journal of Science. 12(3): 38-46.

Các bài báo khác
Published online (2020) Trang: 1-31
Tạp chí: ITL - International Journal of Applied Linguistics
7(1) (2018) Trang: 73-90
Tạp chí: The European Journal of Applied Linguistics and TEFL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...