Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 113-119
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/05/2018

Ngày nhận bài sửa: 17/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Organizing activities to enhance studying Vietnamese for grade 1 students

Từ khóa:

Dạy học Tiếng Việt, hứng thú, thực trạng, trò chơi dạy học

Keywords:

Teaching Vietnamese, interest, reality, teaching activities

ABSTRACT

This paper studied common issues in activities to enhance studying Vietnamese and investigated the reality of using games in teaching Vietnamese for grade 1 students. Thence, using some games for first grade  students are proposed to reduce difficulties in teaching Vietnamese in grade 1, help students be happy, and more interested in learning, contribute to improve the effected education.

TÓM TẮT

Bài báo nghiên cứu các vấn đề cơ bản của trò chơi trong dạy học Tiếng Việt và thực trạng sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt cho học sinh (HS) lớp 1, từ đó xây dựng các trò chơi cho HS lớp 1 với mục đích khắc phục các khó khăn trong dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1, giúp các em vui vẻ, hứng thú học tập, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.

 

Trích dẫn: Phạm Thị Thắm, 2018. Xây dựng trò chơi hỗ trợ dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 113-119.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...