Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 144-154
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 13/06/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

The current characteristics of Vietnamese labor

Từ khóa:

Lao động, lực lượng lao động, nguồn nhân lực, vùng kinh tế - xã hội

Keywords:

Human resources, labor force, labor, socio-economic region

ABSTRACT

To outline the human resource characteristics of Vietnam's current socio-economic region, the General Statistics Office's recent labor and employment data sources were used for the analysis and assessment of labor situation through comparison of thecountry’s regions. The results show that Vietnamese workers in general and regions’ workers in particular were main simple labors without skilled training; on the other hand, there was a great gap in the quality of labor in socio-economic regions; and sub regions. Therefore, in order to shorten the gap, improve the human resources between regions to meet the needs of local development, step by step integrate into the regional and international labor market, the problem is that the government's policies and solutions are necessary to approach and pay attention to the labor differences in regions and economic-social sub-regional of the whole country based on the characteristics of labor supply and demand currently.

TÓM TẮT

Để phác thảo đặc điểm nguồn nhân lực theo vùng kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay, nguồn dữ liệu lao động, việc làm những năm gần đây của Tổng cục Thống kê được sử dụng cho việc phân tích, đánh giá thực trạng lao động thông qua so sánh vùng  miền cả nước. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, lao động Việt Nam nói chung và vùng miền nói riêng chủ yếu là lao động giản đơn chưa qua đào tạo tay nghề; mặt khác có sự cách biệt khá xa về chất lượng lao động giữa các vùng kinh tế - xã hội; và các tiểu vùng. Do vậy, để rút ngắn khoảng cách, nâng cao nguồn nhân lực giữa các vùng miền đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, từng bước hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế vấn đề đặt ra là các chính sách và giải pháp của chính phủ cần tiếp cận và chú ý đến sự khác biệt lao động theo vùng miền, tiểu vùng kinh tế - xã hội cả nước dựa trên đặc điểm cung - cầu lao động hiện nay.

Trích dẫn: Nguyễn Quang Giải, 2018. Đặc điểm lao động Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 144-154.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...