Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 128-137
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 16/05/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Traditional music and Vietnamese mediaval literature

Từ khóa:

Âm nhạc truyền thống, dấu ấn, loại hình, mối quan hệ, văn học trung đại

Keywords:

Genre, imprint, medieval literature, relationship, traditional music

ABSTRACT

Vietnamese traditional music and Vietnamese medieval literature had mutual influence that showed a close relationship. In various forms, positions and functions, Vietnamese medieval literature’s elements has become a piece of works in traditional music’s materials. On the contrary, traditional music’s aspects had also marked variously on Vietnamese medieval literature. Beside the imprints of traditional music, Vietnamese medieval literature also proved author’s evaluation on some genres of traditional music. Therefore, it expressed not only  writer’s sensitivities on music but also their  great respect  to artists.

TÓM TẮT

Âm nhạc truyền thống và văn học trung đại Việt Nam có những ảnh hưởng qua lại cho thấy mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Dưới những hình thức, vị trí và vai trò khác nhau, các yếu tố của văn học trung đại đã trở thành một phần chất liệu của các tác phẩm âm nhạc truyền thống. Ngược lại, các yếu tố của âm nhạc truyền thống cũng để lại dấu ấn đậm nhạt với những mức độ khác nhau trong tác phẩm văn học trung đại Việt Nam. Bên cạnh những dấu ấn của âm nhạc truyền thống, văn học trung đại Việt Nam còn thể hiện đánh giá của các tác giả đối với một số loại hình âm nhạc truyền thống, qua đó, không những thể hiện sự nhạy cảm của các nhà văn với âm nhạc mà còn thể hiện sự trân trọng của họ đối với người nghệ sĩ.

Trích dẫn: Đồng Tuyết Nhi và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2018. Âm nhạc truyền thống và văn học trung đại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 128-137.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...