Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 19-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 10/10/2017

Ngày duyệt đăng: 20/10/2017

 

Title:

Building tic-tac-toe game with human and computer players in augmented reality version

Từ khóa:

Chơi cờ tự động, giải thuật cắt tỉa Alpha – Beta, kỹ thuật khung xương hóa, mô hình phân lớp phân tầng sử dụng giải thuật AdaBoost, phép biến đổi Hough, thực tế tăng cường, trò chơi tic-tac-toe

Keywords:

Alpha – Beta pruning algorithm, Augmented Reality, auto-chess, cascade classifier using AdaBoost algorithm, skeletonization technique, tic-tac-toe game, Hough transform

ABSTRACT

Augmented reality is a technology that combines digital information and real world in real time, input data is recorded through the camera of devices such as phone, laptop, etc. The information is usually enhanced on 3D objects, video, audio, etc. This paper presented the construction of tic-tac-toe game with human and computer players applied augmented reality technology. Image processing techniques and Hough transformation were used to detect 4 straight lines of the checkerboard, from which 9 squares were extracted. To identify the ‘X’ that the player hits, the cascade classifiers were used, each cascade classifier is a Adaboost algorithm. The experiments showed that the accuracy of ‘X’ mark recognition is above 98%. As for the problem of auto-chess, the Alpha – Beta pruning algorithm was applied.

TÓM TẮT

Thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) là một công nghệ kết hợp giữa thông tin kỹ thuật số và thế giới thực trong thời gian thực, dữ liệu đầu vào được ghi nhận thông qua camera của các thiết bị như điện thoại, laptop,… Các thông tin được tăng cường thường là đối tượng 3D, video, âm thanh,…

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về việc xây dựng một chương trình chơi trò chơi tic-tac-toe với người đấu với máy ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường. Sử dụng kỹ thuật xử lý ảnh và phép biến đổi Hough để phát hiện 4 đường của bàn cờ, từ đó trích xuất ra được 9 ô cờ. Đó sẽ là cơ sở để chúng tôi có thể phát hiện được dấu ‘X’ mà người chơi đi, chúng tôi sử dụng mô hình phân lớp phân tầng với mỗi tầng là bộ phân lớp AdaBoost, qua thực nghiệm, kết quả nhận dạng chính xác đạt hơn 98%. Để ra nước đi của máy một cách “thông minh”, chúng tôi áp dụng giải thuật cắt tỉa Alpha-Beta.

Trích dẫn: Lê Minh Hưng và Phạm Nguyên Khang, 2017. Xây dựng trò chơi tic-tac-toe với người đấu với máy trong phiên bản thực tế tăng cường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Công nghệ thông tin: 19-24.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...