Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
421 (2021) Trang: 60-66
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng và năng suất sinh khối của ba loài thực vật thủy sinh trồng trên đất mặn
sodic. Trước khi trồng cây, đất được rửa mặn trong vòng 42 ngày với CaCO3 (2 tấn CaCO3/ha) và không
bón CaCO3 (đối chứng). Bồn bồn (T. orientalis), cỏ bàng (L. articulata) và năn tượng (S. littoralis) được
trồng trên đất sau khi rửa mặn. Thí nghiệm được thực hiện trong nhà lưới và bố trí theo thể thức nhân tố
hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Việc sử dụng CaCO3 giúp cải thiện pHe đất
(tăng từ 4,62 lên 5,30) và giảm 34,7% ECe và 27,7% Na+ trao đổi so với đất ban đầu và các giá trị CEC, ESP,
SAR cũng có xu hướng giảm sau khi rửa mặn. Sau 90 ngày trồng, chiều cao cây có sự tăng trưởng tốt hơn
(0,06-0,53 cm/ngày) ở nghiệm thức có CaCO3. Dựa vào RGR cho thấy sự tăng trưởng sinh khối tươi cao
nhất là bồn bồn > năn tượng > cỏ bàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy bồn bồn có tiềm năng năng suất tươi
cao nhất (43,9 tấn/ha) ở nghiệm thức có CaCO3.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...