Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
408 (2021) Trang: 55-65
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của sự xâm nhập mặn với các mức độ mặn khác nhau
lên sự nhiễm mặn của đất lúa và xác định giải pháp rửa mặn phù hợp. Các thí nghiệm được bố trí lần lượt và
trong điều kiện nhà lưới theo kiểu bố trí nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, bao gồm 3 thí
nghiệm: (i) Sự tích lũy mặn khi tưới nước sông nhiễm mặn lên sự nhiễm mặn của đất lúa; (ii) Giải pháp rửa
mặn trong điều kiện nhà lưới; (iii) Khả năng cải thiện đặc tính nhiễm mặn của đất sau khi rửa mặn. Khi tưới
nước sông nhiễm mặn bổ sung 5, 10 và 15 g NaCl/L (tương ứng độ mặn 5, 10 và 15‰) vào đất lúa trong 30
ngày đã dẫn đến tình trạng mặn hóa đất, cụ thể ECe trong đất tương ứng 5,82; 7,34 và 11,12 mS/cm. Nồng
độ Na+ tích lũy trong đất càng nhiều khi tưới nước sông nhiễm độ mặn càng cao, cụ thể ở mức 0, 5, 10 và 15
g NaCl/L, hàm lượng Na+ trong đất là 253,7; 1137,4; 1574,7 và 2712 mg/kg. Sử dụng nước mưa rửa mặn
mang lại hiệu suất rửa mặn cao (70-75%). Đất sau khi ngâm rửa mặn bằng nước mưa trong thời gian ngâm
đất 15 ngày, sau đó tháo nước bỏ đi, được cải thiện thông qua sinh trưởng và sinh khối tươi của cây mạ 21
ngày sau gieo.

 
Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...