Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
401 (2021) Trang: 86-94
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng và tích lũy sinh khối của một số loài cỏ
gia súc trên đất nhiễm phèn. Thí nghiệm thực hiện trong điều kiện nhà lưới, theo thể thức hoàn toàn ngẫu
nhiên với 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Nghiên cứu thực hiện trên 3 loài cỏ Lông Para (Brachiaria
mutica), cỏ Ghine (Panicum maximum) và cỏ sữa Setaria (Setaria sphacelata) trồng trong điều kiện đất
phèn kết hợp bón NPK (40N - 40P2O5 - 20K2O kg/ha), CaCO3, CaCO3 + NPK và nghiệm thức đối chứng
(không bón bổ sung phân và vôi). Kết quả cho thấy khi bón bổ sung CaCO3 và ngâm đất, giá trị pH trong
đất được cải thiện từ 3,25 tăng lên 4,23-5,40, cao hơn so với nghiệm thức không bón CaCO3. Hiệu quả của
bón NPK kết hợp với ngâm đất có bón CaCO3 góp phần tăng 30,7-53,7% sinh khối tươi của thân, tăng 14,0-
25,1% sinh khối tươi của rễ, và 32,6-52,8% sinh khối khô thân ở cỏ Para và cỏ sữa Setaria. Tốc độ tăng trưởng
tương đối RGR thân (11,3-24,2 mg/g/ngày) và rễ (24,7-42,2 mg/g/ngày) ghi nhận cao nhất ở loài cỏ sữa
Setaria và thấp nhất ở cỏ Ghine. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy cỏ sữa Setaria và cỏ Para có tiềm năng
trồng ở đất phèn sau khi cải tạo pH bằng giải pháp bón vôi.

 
Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...