Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 137-147
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 01/12/2017

Ngày duyệt đăng: 20/06/2018

 

Title:

Potential, current situation and solutions to tourism development at brocade weaving craft village of Khmer ethnic in Van Giao commune, Tinh Bien district, An Giang province

Từ khóa:

Dệt thổ cẩm, du lịch làng nghề, Khmer, Tịnh Biên, xã Văn Giáo

Keywords:

Brocade weaving, handicraft tourism, Khmer, Tinh Bien, Van Giao Commune

ABSTRACT

Van Giao village of Khmer community in Tinh Bien District, An Giang Province founded over 100 years, is a handicraft village of brocade products. It remains original and special characteristic of culture which attracts the large number of tourists, especially, international tourists in recent years. However, infrastructure, investment policy and human resourses are not sufficient in tourism activities. The potential value of the historial and cultural aspects of Van Giao village is neither exploited nor integrated effectively to raise the handicraft tourism. Opinions of the local stakeholders and tourists were collected through questionnaires to analyze the current situation and problems of Van Giao commune in tourism aspects leading to possible solutions for tourism development.

TÓM TẮT

Làng nghề thổ cẩm Văn Giáo của đồng bào Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là một làng nghề nổi tiếng hình thành hơn 100 năm, mang một nét văn hóa độc đáo và đặc trưng nên hấp dẫn được nhiều du khách, đặc biệt là du khách quốc tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, chính sách đầu tư cũng như nguồn nhân lực phục vụ du lịch vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Cho nên giá trị của làng nghề còn dưới dạng tiềm năng, chưa gắn kết được với du lịch để phát triển thành du lịch làng nghề. Thông qua phỏng vấn và phân tích các ý kiến của du khách cũng như người dân địa phương, nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch ở làng nghề dệt thổ cẩm Văn Giáo và đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn để phát triển du lịch tại làng nghề truyền thống của đồng bào Khmer ở Văn Giáo được hiệu quả hơn.

Trích dẫn: Trương Trí Thông và Lý Mỷ Tiên, 2018. Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4C): 137-147.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...