Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 159-167
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 28/12/2017

Ngày duyệt đăng: 21/06/2018

 

Title:

Advertising avoidance and brand awareness - A research about video ads form on social network sites of the youth in Ho Chi Minh city

Từ khóa:

Giới trẻ, mạng xã hội, nhận thức nhãn hiệu, tránh né quảng cáo, video quảng cáo

Keywords:

Advertising avoidance, brand awareness, sites video ads, social networking, the youth

ABSTRACT

The research is aimed to discover and confirm the factors that affect the advertising avoidance and the relationship between advertising and brand awareness in video ads form on social network sites. The data was collected from 435 young clients aged 18 to 35 who are living and working in Ho Chi Minh City. Research models and scales are constructed from the advertising avoidance theory by Ducoffe (1995), Edwards et al. (2002), Cho and Cheon (2004) as well as reviewed basis on its relationship to brand awareness from the theory of Rafi et al. (2011), Bellman et al. (2009). The results showed that the advertising value (including entertainment value and information value) is the most adverse and strong impact to avoid. In addition, there is a positive correlation between negative experiences and advertising avoidance behavior. This research also pioneered and confirmed the negative relationship between advertising avoidance and consumer perception of the company brand name.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm khám phá và khẳng định các yếu tố tác động đến tránh né quảng cáo cũng như mối quan hệ đến nhận thức của khách hàng về nhãn hiệu sản phẩm dưới hình thức video quảng cáo trên mạng xã hội. Dữ liệu được thu thập từ 435 khách hàng là giới trẻ tuổi từ 18 đến 35 đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu và các thang đo được xây dựng từ các cơ sở lý thuyết về tránh né quảng cáo từ các tác giả Ducoffe (1995), Edwards et al. (2002), Cho và Cheon (2004) cũng như nghiên cứu về mối quan hệ của nó đến nhận thức nhãn hiệu trên cơ sở nền của Rafi et al. (2011), Bellman et al. (2009). Mô hình được thực hiện với phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị quảng cáo (bao gồm giá trị giải trí và giá trị thông tin) có tác động nghịch chiều và mạnh nhất đến tránh né quảng cáo. Bên cạnh đó, có sự tương quan thuận chiều giữa trải nghiệm tiêu cực và hành vi tránh né này. Ngoài ra, bài nghiên cứu còn tiên phong khám phá và khẳng định về mối quan hệ nghịch biến giữa tránh né quảng cáo và nhận thức của khách hàng về nhãn hiệu sản phẩm của doanh nghiệp.

Trích dẫn: Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân và Phan Thị Song Thương, 2018. Tránh né quảng cáo và nhận thức nhãn hiệu - một nghiên cứu về hình thức video quảng cáo trên các trang mạng xã hội của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4D): 159-167.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...