Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 117-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/09/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Effect of different light colors on the growth of Chaetoceros calcitrans

Từ khóa:

Chaetoceros calcitrans, màu sắc ánh sáng, mật độ

Keywords:

Chaetoceros calcitrans, density, light color

ABSTRACT

In this study, the growth of Chaetoceros calcitrans under different light colors was assessed. The experiment consisted of 4 treatments with 3 replicates in which Chaetoceros calcitrans was cultured by using white, red, blue and the combination of red and blue light in ratio of 1:1 with light intensity was adjusted to 3000 lux. All treatments were set up in 8-L glass jars at salinity of 25 ‰, and initial density of 2×106 cell/mL. Result of experiment showed that the density of C. calcitrans cultured in combination light (16,06±0,19×106 cell/mL) was significantly higher (p<0.05) than treatments using white, blue and red light. There were no significant differences in dry weight and cell size of algae among the treatments (p>0,05) but carotenoid concentration of treatment using combination light (275 µg/L) was higher than that of treatment using red light (193 µg/L) and this difference was significant (p<0,05). Through these results, it can be concluded that the combination of red and blue light in ratio of 1:1 was more suitable for growth of Chaetoceros calcitrans than white, blue and red light.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự phát triển của vi tảo Chaetoceros calcitrans dưới các màu sắc ánh sáng khác nhau. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức màu sắc ánh sáng (trắng, đỏ, xanh và ánh sáng tổng hợp giữa đỏ và xanh theo tỉ lệ 1:1) ở cường độ ánh sáng 3000 Lux và lặp lại 3 lần mỗi nghiệm thức. Các nghiệm thức được bố trí trong bình thủy tinh thể tích 8 L, độ mặn 25 ‰ với mật độ tảo ban đầu là 2×106 tb/mL. Kết quả cho thấy rằng mật độ tảo đạt cao nhất khi được nuôi cấy dưới ánh sáng kết hợp (16,06±0,19×106 tb/mL) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức sử dụng ánh sáng trắng, xanh và đỏ. Kích thước tế bào và trọng lượng khô của tảo không có sự khác biệt (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Nghiệm thức sử dụng ánh sáng tổng hợp cũng cho kết quả hàm lượng Carotenoid cao hơn (p<0,05) so với nghiệm thức ánh sáng đỏ. Từ kết quả thí nghiệm, có thể thấy rằng tảo Chaetoceros calcitrans nuôi dưới ánh sáng tổng hợp phát triển tốt hơn so với ánh sáng trắng, xanh và đỏ.

Trích dẫn: Trần Đình Huy và Trần Sương Ngọc, 2018. Ảnh hưởng của màu sắc ánh sáng khác nhau lên sự phát triển của tảo Chaetoceros calcitrans. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 117-124.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...