Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 82-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 11/12/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Current status of wastes management and treatments in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) intensive aquaculture in Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau provinces  

Từ khóa:

Bùn đáy ao, nuôi thâm canh, nước thải, hóa chất, tôm thẻ chân trắng

Keywords:

Chemical, intensive aquaculture, Litopenaeus vannamei, pond sediment, wastewater

ABSTRACT

The study aimed to evaluate the management and treatment status of derived wastes from whiteleg shrimp culture ponds in Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau provinces. Thirty small-scale farming households in each studied location were randomly selected for a questionnaire-based survey. There was an average of 35.7% used chlorine to treat wastewater at the end of farming seasons. The number of households treating wastewater prior discharging into the environment were 8/30 in Soc Trang, 4/30 in Bac Lieu and as many as 10/30 in Ca Mau. The remaining households discharged directly untreated-water into the environment. The number of households collecting sediment to designated areas were 6/30 in Soc Trang, 1/30 in Bac Lieu and as many as 23/30 in Ca Mau, whereas the remaining households simply placed sediment on dyke systems. The results suggested that the farmers of intensive whiteleg shrimp culture in Ca Mau had higher concern on managing and treating wastes than those in Soc Trang and Bac Lieu provinces.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu hiện trạng quản lý và xử lý chất thải ao nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Mỗi địa điểm nghiên cứu chọn ngẫu nhiên 30 hộ nuôi nhỏ lẻ để phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu phỏng vấn. Trung bình 35,7% hộ sử dụng chlorine để xử lý nước thải sau mỗi vụ nuôi. Chỉ có 8/30 hộ ở Sóc Trăng, 4/30 hộ ở Bạc Liêu và nhiều nhất là 10/30 hộ ở Cà Mau xử lý nước ao nuôi trước khi thải ra môi trường, còn lại xả thải không qua xử lý. Trung bình có 6/30 hộ ở Sóc Trăng, 1/30 hộ ở Bạc Liêu và 23/30 hộ ở Cà Mau cho bùn sau vụ nuôi vào khu chứa bùn còn lại bùn được ủi lên bờ phơi bỏ. Qua đó cho thấy, người nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng ở Cà Mau có sự quan tâm đến việc quản lý và xử lý chất thải hơn tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Trích dẫn: Lê Trần Tiểu Trúc, Nguyễn Thị Bé Ly, Đặng Thị Thúy Ái, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Đặng Thị Thu Trang, Phạm Việt Nữ và Ngô Thụy Diễm Trang, 2018. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 82-91.


 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...