Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 50-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/06/2017

Ngày nhận bài sửa: 12/09/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Morphological and genetic characteristics of twelve marian plum ((Bouea oppositifolia (Roxb.)) Meisne.) varieties using ISSR markers in Binh Minh district, Vinh Long Province, Viet Nam

Từ khóa:

Bouea oppositifolia (Roxb.), ISSR, Thanh Trà, UPGMA

Keywords:

Bouea oppositifolia (Roxb.), ISSR, Marian Plum, UPGMA

ABSTRACT

In this study, fruit and leaf characteristics were used to examine the similarities and differences between 12 selected marian plum line/varieties selected from 44 surveyed gardens. Based on the results, ten random decamer primers out of the 15 tested were applied to assess the genetic diversity of 12 marian plum accessions. The leave phenotyping and genotyping results showed that 12 accessions were grouped into four major clusters. In total, 214 bands were amplified using 10 ISSR markers. Of 214 bands, 202 bands accounted for 95.29% were polymorphic. The PICAv values ranged from 0.26 to 0.37, and indicated an average level of polymorphism in the selected population. Based on the UPGMA analysis, 12 accessions were grouped into four main clusters with the ratio of coefficient similarity between 0.48 to 0.80 with the arithmetic mean of 0.65. Collectively, this report revealed that the 12 selected lines were valuable genetic resources for complementary conservation and breeding strategies of marian plum in the future.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, các đặc điểm hình thái trái, lá được dùng để khảo sát sự giống và khác nhau giữa 12 mẫu Thanh Trà được chọn từ 44 vườn điều tra. Qua kết quả khảo sát, 15 dấu chỉ thị phân tử ISSR có 10 dấu chỉ thị phân tử ISSR cho kết quả nên 10 dấu này được dùng để khảo sát mối tương quan di truyền của các mẫu Thanh Trà. Dựa vào phân tích đặc điểm hình thái lá và kiểu gen, có thể chia các mẫu Thanh Trà thành 4 nhóm chính. Kết quả khảo sát bằng 10 dấu chỉ thị phân tử ISSR đã khuếch đại tổng số 214 băng trong đó có 202 băng đa hình đạt tỉ lệ 95,29%. Chỉ số PIC dao động từ 0,26 – 0,37 cho thấy mức độ đa hình trung bình của quần thể được sử dụng trong bài nghiên cứu này. Kết quả phân tích sơ đồ nhánh dựa vào phương pháp UPGMA đã chứng minh các mẫu Thanh Trà có sự đa dạng về kiểu gen rất cao và có hệ số tương đồng dao động từ 0,48 – 0,80 và trung bình là 0,65. Nghiên cứu này chỉ ra rằng có sự biến đổi về mặt di truyền đáng kể trong số các mẫu, mà hình thái học khó có thể phân biệt được.

Trích dẫn: Lê Y Phụng, Văn Quốc Giang, Nguyễn Lộc Hiền, Trần Văn Hâu và Huỳnh Kỳ, 2018. Khảo sát đặc điểm hình thái và đặc tính di truyền bằng dấu chỉ thị phân tử ISSR của các giống Thanh Trà  ((Bouea oppositifolia (Roxb.)) Meisne.) tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 50-60.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...