Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 61-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/06/2017

Ngày nhận bài sửa: 14/11/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Identification of seed-borne pathogens on rice cv. IR 50404 in Hau Giang

Từ khóa:

Hạt lúa giống, Hậu Giang, IR 50404, phương pháp giấy thấm, xác định mầm bệnh

Keywords:

Blotter method, Hau Giang, IR 50404, pathogen identification, seed-borne pathogens

ABSTRACT

This study aimed at identifying pathogens contaminating seeds of rice cv. IR 50404 to serve as a basis for effective control of seed-transmitted diseases in Hậu Giang Province. A total of 28 seed samples were collected from seven main rice-cultivation areas of Hau Giang, i.e., Chau Thanh A, Phung Hiep, Vi Thuy, Long My, Nga Bay, Long My Town and Vi Thanh. Seven fungal pathogens were identified based on their morphological characterization using the blotter method. They included Sarocladium oryzae, Fusarium moniliforme, Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, Curvularia spp., Aspergillus sp. and Mucor sp.. However, the bacterial pathogens from IR 50404 seeds specimens were not detected.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định mầm bệnh hiện diện trên hạt lúa giống IR 50404 tại Hậu Giang nhằm tạo tiền đề cho các nghiên cứu phòng trị bệnh trên hạt. Tổng số 28 mẫu hạt được thu thập từ các đại lý cung cấp lúa giống thuộc 7 địa điểm trồng lúa trọng điểm của tỉnh Hậu Giang gồm: huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Kết hợp phương pháp đặt hạt trên giấy thấm và khảo sát hình thái, 7 mầm bệnh nấm được xác định gồm: Sarocladium oryzae, Fusarium moniliforme, Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, Curvularia spp., Aspergillus sp. và Mucor sp.. Tuy nhiên, không ghi nhận sự hiện diện của mầm bệnh vi khuẩn từ các mẫu hạt lúa giống IR 50404.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Đắc Khoa, 2018. Xác định mầm bệnh hiện diện trên hạt lúa giống IR 50404 tại Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 61-68.

Các bài báo khác
Số đặc biệt tháng 6/2022 (2022) Trang: 286-288
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...