Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 157-162
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 11/05/2018

Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

 

Title:

Issues on sanctioning administrative violation in the field of construction and Recommendations

Từ khóa:

Luật xây dựng, vi phạm hành chính, xây dựng, xử lý vi phạm

Keywords:

Administrative violation, construction, handling of violations, the Construction Law

ABSTRACT

Besides regulations on the conditions for issuing construction licences and the obligations of the authorities, the provisions on regulating the sanction of administrative violation in activities of construction which play a vital role to assist the local authorities could govern construction activities to be effective, objective and transparent. This article’s aim is to analyze the such provisions that are currently being applied to govern the administrative violations in activities of construction and recommend for the issues in question.

TÓM TẮT

Bên cạnh các quy định về điều kiện cấp phép xây dựng, nghĩa vụ của cơ quan cấp phép thì quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng giữ vai trò hết sức quan trọng để công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng được hiệu quả, khách quan và minh bạch. Bài viết này tập trung phân tích các quy định pháp luật đang được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và kiến nghị hoàn thiện các quy định này.

Trích dẫn: Võ Nguyễn Nam Trung và Trần Vang Phủ, 2018. Một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và kiến nghị hoàn thiện. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9D): 157-162.

Các bài báo khác
398 (2021) Trang: 14-23
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...