Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 188-199
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 11/12/2017

Ngày duyệt đăng: 21/06/2018

 

Title:

To identify cost of training in different undergraduate training programs and to propose reasonable solutions in revenue-expense in Can Tho university

Từ khóa:

Chi phí đào tạo, suất chi đào tạo, suất chi/sinh viên

Keywords:

Training cost, the training cost/ student, unit cost of training

ABSTRACT

The study is aimed to identify unit cost of training in different undergraduate training programs in Can Tho University and to propose reasonable solutions in revenue-expense based on the university’s financial resources. This study revealed that the education cost varies among educational groups depending on on teaching staffs, number of students, and characteristics of specialization,… In the period of 2013-2015, the average unit cost  (in VND) was 9.03 million; of which, 61.9% was for education units and 38.1% was for supporting units.

To improve financial balance with reasonable savings for further development of the university, some solutions were proposed relating to personnel-organization and financial management including those appropriate for increases in revenue and savings in expense.

TÓM TẮT

Mục tiêu của đề tài là xác định suất chi phí đào tạo đại học chính quy tại Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp thu chi hợp lý trong khả năng nguồn lực tài chính của nhà trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở các đơn vị đào tạo khác nhau thì mức độ chi phí khác nhau, tuỳ thuộc vào đội ngũ giảng viên, quy mô sinh viên, tính đặc thù của ngành đào tạo,... ảnh hưởng đến suất chi phí đào tạo. Suất chi phí đào tạo bình quân/sinh viên giai đoạn 2013-2015 là 9,03 triệu đồng/sinh viên, trong đó chi phí trực tiếp ở đơn vị đào tạo chiếm 61,9%, chi phí chung ở đơn vị chức năng chiếm 38,1%. Qua đó, các giải pháp liên quan đến tổ chức, nhân sự; về quản lý tài chính; giải pháp tăng nguồn thu và kiểm soát, tiết kiệm chi tiêu được đề xuất nhằm góp phần cải thiện lại cân đối thu-chi có tích luỹ ngày càng lớn hơn trong thời gian tới.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Duyệt và Võ Thị Quỳnh Như, 2018. Xác định chi phí đào tạo đại học chính quy giai đoạn 2013-2015 và đề xuất giải pháp sử dụng chi phí hợp lý tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4D): 188-199.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...