Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 87-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/07/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

Assess quality of customers experience at the supermarkets in Can Tho City

Từ khóa:

Chất lượng trải nghiệm khách hàng, truyền miệng, sự hài lòng, siêu thị

Keywords:

Quality of customer experience, words of mouth, satisfaction, supermarket

ABSTRACT

This study focuses on developing and validating multi – dimensions scale quality of customer experience at the supermarkets located in Can Tho city. Using quota sampling by gender technique, 173 correspondents were directly interviewed by questionnaire. Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling (SEM) methods were used in this study. The results showed that the scale of quality of customer experience includes six dimensions: service providers, physical retail environment, other customers, companions, value added, and product characteristics. The results also illustrated that there is a direct influence from the quality of customer experience to customer satisfaction, loyalty and words of mouth. These results emphasized that the quality of customer experience is one of the important factors that enterprises need to care and have solutions to improve the quality of customer experience through its components. This study had contributed and enhanced the contents of quality of customer experience a new concept and few enterprises pay attention on it. Besides that, this study also provided a new approach to measure and evaluate customer satisfaction and loyalty by the quality of customer experience.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này tập trung vào việc phát triển và đánh giá thang đo chất lượng trải nghiệm khách hàng tại các siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Bài viết sử dụng phương pháp chọn mẫu hạn mức theo tiêu thức giới tính với cỡ mẫu là 173. Phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng trong bài nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng thang đo chất lượng trải nghiệm khách hàng bao gồm sáu thành phần: nhân viên, môi trường xung quanh, những khách hàng khác, người đi cùng khách hàng, giá trị gia tăng và đặc trưng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chất lượng trải nghiệm khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng; qua đó tác động đến lòng trung thành và sự giới thiệu truyền miệng của khách hàng. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng chất lượng trải nghiệm khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần quan tâm và cần có các giải pháp cải thiện thông qua các thành phần hình thành nên trải nghiệm của khách hàng. Về mặt học thuật, bài nghiên cứu đã đóng góp và hoàn thiện thang đo lường chất lượng trải nghiệm khách hàng – một khái niệm vẫn còn khá mới mẻ và chưa nhận được nhiều sự quan tâm ở các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cung cấp một cách tiếp cận mới để đánh giá sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng thông qua chất lượng trải nghiệm của khách hàng.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 100-107
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 75-81
Tải về
(2021) Trang: 347-362
Tạp chí: The second International Conference in Business, Economics & Finance
(2018) Trang: 57-65
Tạp chí: KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP – YẾU TỐ THÀNH CÔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, 1/2018
(2017) Trang: 385-392
Tạp chí: ICECH2017- International conference on Emerging Challenges Strategic Integration, ĐH Bach Khoa Hà Nội, 1-12-2017
4 (2017) Trang: 29-44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
(2017) Trang: 355-362
Tạp chí: Hội thảo quốc tế “Emerging issues in economics and business in the context of international integration – EIEB 2017” (Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế) 5-12-2017 Hà Nội
(2017) Trang: 255-263
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: Phát hiện từ nghiên cứu thực nghiệm, 24-11-2017 tại Hà Nội
1 (2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Đặc biệt (2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
1(2) (2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
10 (2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
(2017) Trang: 188-205
Tạp chí: Hội thảo khoa học “TPP, AEC và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, tại trường Đại học Ngoại Thương, 16/6/2017
(2017) Trang: 188-205
Tạp chí: Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong du lịch: Xu hướng và giải pháp đón đầu trước hội nhập ngành du lịch Việt Nam” tại Trường ĐHKT TPHCM, 26/5/2017
(2017) Trang: 266-274
Tạp chí: Hội thảo Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển, 28-11-2017, ĐHCT
Võ Thành Danh (2016) Trang: 101-122
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2016) Trang: 24-36
Tạp chí: ASIA PACIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC DYNAMICS 2, INTERNATIONAL UNIVERSITY, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY, 01–02 DECEMBER 2016
(2016) Trang: 92-103
Tạp chí: International Conference - Marketing in the Connected Age (MICA), University of Economics (The University of Danang), 15-10-2016
(2016) Trang: 129-142
Tạp chí: Hội thảo khoa học Chất lượng nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng trong quá trình hội nhập, tại trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM, ngày 29-10-2016
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2012) Trang: 115
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 91
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...