Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2017) Trang: 1-5
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 19 Jun 2016
Revised 19 Sep 2016

Accepted 31 Oct 2017

 

Nowadays, clean water supply demand is increasing day by day in Ho Chi Minh city due to the rapid increasing in population. In addition, the tap water quality did not comply with the drinking water quality standard. In this study, average values of pH, hardness, residual chlorine, NH4+-N, NO3--N and total Fe were 7.2±0.5, 75±13 mgCaCO3/L, 0.33±0.12 mg/L, 0.28±0.15 mg/L, 0.025±0.001 mg/L, and 0.06±0.02 mg/L, respectively. In order to improve the water quality, low pressure reverse osmosis membrane system was proposed to polish quality of tap water. The results showed that the removal efficiency of NO3--N, NH4+-N, total Fe, hardness, and residue chlorine was 41±17.6%, 18±17%, 47±26%, 39±6%, and 94±7%, respectively. Thus, the low-pressure reverse osmosis membrane could achieve effective improvement of water supply quality for domestic use and satisfy the demand of drinking water in Ho Chi Minh city.

Keywords

Membrane, reverse osmosis, water quality, water supply

Cited as: Thanh, C.N.D., Hong, T.H., Quyen, V.T.K., Hien, V.T.D. and Thanh, B.T., 2017. Improvement of tap water quality for domestic use by membrane process. Can Tho University Journal of Science. 7: 1-5.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...