Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 54-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 15/01/2018

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

Investigation of porcine pleuropneumonia caused by Actinobacillus pleuropneumoniae in Ben Tre province

Từ khóa:

Actinobacillus pleuropneumoniae, bệnh viêm phổi màng phổi, tỉnh Bến Tre

Keywords:

Actinobacillus pleuropneumoniae, pleuropneumoniae, Ben Tre province

ABSTRACT

This study was done to identify the prevalence, serotypes, and antibiotic susceptibility test of Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) strains causing porcine pleuropneumonia in Ben Tre province. Isolation and identification of APP from 144 nasal swabs, 15 tonsil and 15 lung samples collected from pigs at any ages, at farms, households, and slaughterhouses by PCR method, antibiotic sensitivity testing by disk diffusion method. The rate of respiratory disease in swine in Bến Tre province was 11.52%. The rate of Actinobacillus spp. was 45.14% (65/144); APP was 24.62% (16/65). In 16 positive APP strains, there were 5 strains of serotype 4; 1 strains of serotype 6 and 10 strains of serotype 9, 11. The isolated APP strains were sensitive to amoxicillin/clavulanic acid (100%), tulathromycin (81.25%), gentamicin (68.75%); multi-resistante to at least 4 to 9 antibiotics including florfenicol, tetracycline, ampicillin, amoxicillin, bactrim, norfloxacin, neomycin, tobramycin, streptomycin.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự lưu hành, xác định serotype và kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) gây bệnh viêm phổi, màng phổi trên heo tại tỉnh Bến Tre. Các serotype vi khuẩn APP được xác định và định danh dựa vào gene độc tố apx từ 114 mẫu dịch xoang mũi, 15 mẫu hạch hạnh nhân và 15 mẫu phổi heo ở các lứa tuổi tại các trại, hộ chăn nuôi và lò giết mổ gia súc tại tỉnh Bến Tre bằng phương pháp PCR, kiểm tra sự nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh hô hấp trên heo tại tỉnh Bến Tre là 11,52%. Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn Actinobacillus spp. là 45,14% (65/144); APP là 24,62% (16/65). Trong 16 chủng vi khuẩn APP phân lập được có 5 chủng thuộc serotype 4; 1 chủng thuộc serotype 6 và 10 chủng thuộc serotype 9, 11. Vi khuẩn APP gây bệnh viêm phổi, màng phổi nhạy cảm với kháng sinh amoxicillin/clavulanic acid (100%), tulathromycin (81,25%), gentamicin (68,75%); và đa kháng với ít nhất 4 đến 9 loại kháng sinh gồm florfenicol, tetracycline, ampicillin, amoxicillin, bactrim, norfloxacin, neomycin, tobramycin, streptomycin.

Trích dẫn: Phan Kim Thanh, Huỳnh Văn Thẩm và Lý Thị Liên Khai, 2018. Khảo sát bệnh viêm phổi, màng phổi do vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae trên heo tại tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 54-63.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 67-76
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...