Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 44-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/09/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

Isolating and screening promising bacteriophages in biological control of bacterial wilt on marigold (Tagetes papula L.) causedby Ralstonia solanacearum Smith

Từ khóa:

Bệnh héo vi khuẩn, cây vạn thọ, Ralstonia solanacearum, thực khuẩn thể

Keywords:

Bacterial wilt, bacteriophages, marigold, Ralstonia solanacearum

ABSTRACT

Isolating and screening promising bacteriophages for controlling bacterial wiltonmarigold caused by Ralstonia solanacearum in the laboratory and screen house condition stoscreen bacteriophages expressed high effec tinmanagement bacterial wilt disease. Total 38 bacteriophages and 21 strains ofR. Solanacearum were isolated from infected plant and soilsamples in provinces of Can Tho, Hau Giang, An Giang, Tien Giang and Dong Thap. Testing lytic ability of these phages on 21 strains of R. solanacearum, tenphages showed effective parasitizing of many strains ofR. solanacearum(15-16strains) i.e.phages ΦCT18, ΦĐT3 and ΦĐT4 showed potentially in lysing of bacterial lawn with diameter of plaque 6.09 mm, 5.88 mm and 7.99 mm respectively at 72 hours after inoculation. In the screenhouse, soil drenching with one of three phages ΦCT18, ΦĐT3, ΦĐT4 alone or either mixture of three phages at density 108PFU/mlfor controlling bacterial wilt onmarigold, the result showed that phage ΦĐT4 expressed good disease protection.

TÓM TẮT

Phân lập và tuyển chọn các dòng thực khuẩn thể(TKT) có hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây vạn thọ được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lướinhằm tìm ra dòng TKT có triển vọng trong quản lý bệnh héo vi khuẩn trên cây hoa vạn thọ. Kết quả phân lập được 38 dòng thực khuẩn thể và 21 chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum từ các mẫu cây bệnh và đất được thu thập tại các tỉnhCần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp. Các dòng thực khuẩn thể có khả năng ký sinh số lượng vi khuẩn ký chủ R.solanacearum khác nhau, ghi nhận 10 dòng thực khuẩn thể có khả năng ký sinh nhiều dòng vi khuẩn nhất (từ 15-16 chủng). Trong đó, ba dòng thực khuẩn thể ΦCT18, ΦĐT3 và ΦĐT4 có khả năng phân giải vi khuẩn ký chủ mạnh nhất với đường kính vòng vô khuẩn lần lượt là 6,09 mm, 5,88 mm và 7,99 mm ở thời điểm 72 giờ sau khi cấy. Trong điều kiện nhà lưới, áp dụng các dòng thực khuẩn thể ΦCT18, ΦĐT3, ΦĐT4 đơn lẻ và hỗn hợp 3 dòng thực khuẩn thể ở mật số 108 PFU/ml tưới vào đất trong phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn R. solanacearum, kết quả cho thấy dòng thực khuẩn thể ΦĐT4 cho hiệu quả phòng trị cao nhất.

Trích dẫn: Nguyễn Thúy An, Nguyễn Văn Minh Phụng, Nguyễn Thị Thu Nga và Phạm Văn Kim, 2017. Phân lập và tuyển chọn các dòng thực khuẩn thể trong phòng trừ bệnh héo xanh trên cây hoa vạn thọ (Tagetes papula L.) do vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 44-52.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...