Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 66-75
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/12/2015

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Effects of pumkin (Cucurbita pepo) in replacement of pellet feed on growth, survival rates and quality of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

Từ khóa:

Tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vannamei, bí đỏ, Cucurbita pepo

Keywords:

White leg shrimps, Litopenaeus vannamei, pumpkin, Cucurbita pepo

ABSTRACT

This experiment aims to evaluate the effect of pumpkin replacement in diet on the growth, survivals and flesh quality of white-leg shrimp in order to apply to commercial production. The experiment was conducted with 4 treatments of feeding including (i) pellet feed, (ii) replacement of pellet with pumpkin at 10%, (iii) replacement 20% and (iv) replacement 30% daily. Each treatment was triplicated. Shrimps were cultured in 200-L tanks placed indoor applying bioflocs techniques with C/N ratio of 15/1. Water was continuously aerated and salinity was maintained at 15ppt. Shrimp seeds with initial size of 5.1cm and 0.72g were stocked at 150 inds./m3. After 90 days of culture, results showed that water quality parameters were in suitable ranges for normal development of shrimp. Shrimps of 11.1 – 12.5 cm and 13.6 – 19.9 g in BL and BW were obtained, of which BL and BW of shrimp in treatment replaced with 10% pumpkin (12.3 cm and 18.8 g) were not significantly different from those of the control (12.5 cm and 19.9 g). Replacing pellet with pumpkin at higher rate (20% and 30%) reduced the growth. However, survival rates of shrimp harvested were not significantly different among the treatments. Replacing higher rates of pumpkin resulted in stronger orange color of cooked shrimp and stronger flesh textture. Protein, lipid, mineral compositions of shrimp flesh were not significantly different among the treatments. The feed cost of the treatment with 10% pumpkin replacement (43,871 VND/kg shrimp) was the lowest. Our findings indicated a very good potential for replacement of pellet feed with pumpkin (at rates of 10%) in shrimp culture for higher quality of shrimp and low feed cost.

TÓM TẮT

Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của bí đỏ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của tôm thẻ chân trắng được nuôi theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm được bố hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức thay thế lượng bí đỏ khác nhau gồm: (i) thức ăn công nghiệp; (ii) thay 10% thức ăn công nghiệp bằng bí đỏ; (iii) thay thế 20% và (iv) thay thế 30%. Tôm được nuôi theo công nghệ biofloc (C:N = 15:1), thể tích bể 200L,độ mặn 15‰và mật độ nuôi 150 con/m3, với tôm có chiều dài ban đầu là 5,1 cm và khối lượng là 0,72g. Sau 90 ngày nuôi, các yếu tố môi trường nước nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm. Chiều dài của tôm ở các nghiệm thức dao động từ 11,1 – 12,5 cm, tương ứng với khối lượng 13,6 – 19,9 g và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong đó, chiều dài và khối lượng của tôm nuôi ở nghiệm thức thay thế 10% bí đỏ (12,3 cm và 18,8 g) không khác biệt so với nghiệm thức đối chứng (12,5 cm và 19,9 g). Tỷ lệ sống của tôm nuôi ở các nghiệm thức khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Ở các nghiệm thức thay thể thức ăn bằng bí đỏ càng nhiều thì màu sắc tôm càng đậm hơn và thịt tôm cũng dai hơn. Tuy nhiên, thành phần protein, lipid và khoáng của tôm ở các nghiệm thức sai khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p >0,05). Khi nuôi tôm thẻ chân trắng thay thế 10% lượng thức ăn bằng bí đỏ thì tôm có chất lượng tốt hơn và chi phí thức ăn thấp nhất.

Trích dẫn: Trần Minh Bằng, Đặng Vũ Hải, Nguyễn Thành Học, Bùi Thị Chúc Mai, Trần Ngọc Hải và Lê Quốc Việt, 2016. Ảnh hưởng bổ sung bí đỏ (Cucurbita pepo) lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi theo công nghệ biofloc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 66-75.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...