Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 48-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/06/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Determination of antibacterial character of Lactic acid bacteria to Streptococcus agalactiae isolated from haemorrhagic diseased tilapia (Oreochromis niloticus)

Từ khóa:

Cá rô phi, Streptococcus agalactiae, vi khuẩn lactic

Keywords:

Tilapia, Streptococcus agalactiae, lactic bacteria

ABSTRACT

This study was conducted to determine lactic acid bacterial strains that can antagonize Streptococcus agalactiae bacteria, which causes pop eye and hemorrhage in tilapia, by using well diffusion method. Thirty bacterial strains which were isolated from diseased tilapia were identified as S. agalactiae based on morphology, physiological and biochemical characteristics along with PCR analysis. Eleven out of the fifteen lactic acid bacteria strains were capable of antagonize from two to eight S. agalactiae strains with inhibition zone from 6-20 mm. The result suggests further research prospects on using lactic acid bacteria for prevention and treatment of S. agalactiae in tilapia.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định khả năng kháng vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh phù mắt và xuất huyết ở cá rô phi của các dòng vi khuẩn lactic bằng phương pháp giếng khuếch tán. Ba mươi chủng vi khuẩn phân lập từ cá rô phi bệnh được định danh là S. agalactiae dựa trên các chỉ tiêu hình thái, sinh lý, sinh hóa và PCR. Trong số 15 chủng vi khuẩn lactic được thử nghiệm có 11 chủng có khả năng ức chế từ 2 đến 8 chủng trong số 30 chủng vi khuẩn S. agalactiae với đường kính vòng vô khuẩn dao động trong khoảng 6 đến 20 mm. Kết quả trên cho thấy triển vọng nghiên cứu tiếp theo về khả năng sử dụng các chủng vi khuẩn lactic này trong việc phòng trị bệnh do S. agalactiae trên cá rô phi.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...