Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/04/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Detecting irradiated chili powder by thermoluminescence

Từ khóa:

Nhiệt huỳnh quang, bột ớt chiếu xạ, liều chiếu

Keywords:

Thermoluminescence, irradiated chili powder, radiation dose

ABSTRACT

Studying thermoluminescence (TL) phenomenon suggests potential applications of this phenomenon in the radiation field and especially in identifying food samples irradiated in Vietnam. Determining the right radiation dose exposed to the food in the market will help examine the safety of the irradiated food and ensure the health of the consumer. The food samples needed to have silicate minerals separated by a proper process including two steps: enriching minerals and separating density before measuring thermoluminescence. The non-irradiated samples had a low spectral peak while the irradiated ones had a higher peak which gradually increased with respect to the irradiated doses. This paper demonstrates the foundation of the detecting irradiated chili powder on thermoluminescence equipment for a more fully assessment of the applicability of this phenomenon in reality.

TÓM TẮT

Nghiên cứu hiện tượng nhiệt huỳnh quang cho thấy tiềm năng ứng dụng hiện tượng này trong lĩnh vực phóng xạ và đặc biệt là trong việc xác định mẫu thực phẩm chiếu xạ ở Việt Nam. Xác định đúng liều chiếu sẽ kiểm chứng được tính an toàn của thực phẩm chiếu xạ trên thị trường và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Các mẫu thực phẩm cần được tách khoáng silicat theo một qui trình hợp lý qua hai bước: làm giàu khoáng và tách tỷ trọng trước khi đem nhiệt phát quang. Mẫu không chiếu xạ có đỉnh phổ thấp, các mẫu chiếu xạ có đỉnh cao hơn và tăng dần theo liều chiếu. Bài viết này nêu ra cơ sở của việc xác định mẫu bột ớt đã chiếu xạ trên thiết bị nhiệt huỳnh quang nhằm đánh giá đầy đủ hơn về khả năng ứng dụng của hiện tượng nhiệt huỳnh quang trên thực tế.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 105-110
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 123-130
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-26
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 79-85
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
18 (2021) Trang: 2221-2235
Tạp chí: Tap chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm TPHCM
15 (2021) Trang: xxx
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Journal of Taibah University for Science
12(90) (2016) Trang: 31-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
14(3) (2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
T. 110, S. 11 (2015) (2015) Trang: 199-204
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...