Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 72-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 10/10/2017

Ngày duyệt đăng: 20/10/2017

 

Title:

Evaluating and selecting an approriate open source software to build an enterprise service bus

Từ khóa:

Kiến trúc hướng dịch vụ, Trục tích hợp dịch vụ mã nguồn mở

Keywords:

Bus ESB, enterprise, Jboss, fuse SOA, service mule, WSO2

ABSTRACT

The need for application integration is increasing, especially when organizations shift to digital economy and e-government. Enterprise servive bus is the most advantage application integration model today. Choosing an enterprise service bus solution that is suited to not only the current but also the long-term needs of an organization is a big challenge. This paper reviews several recently related research approaches and presents the results of evaluating and selecting an appropriate open-source software to build an enterprise service bus for An Giang province in the context of e-government building.

TÓM TẮT

Tích hợp ứng dụng là nhu cầu đang tăng đối với các tổ chức khi chuyển sang nền kinh tế và quản trị số. Trục tích hợp dịch vụ là mô hình tích hợp ứng dụng được đánh giá có nhiều ưu thế nhất hiện nay. Lựa chọn một giải pháp xây dựng trục tích hợp dịch vụ phù hợp yêu cầu hiện tại và lâu dài cho một tổ chức là một vấn đề khó. Nghiên cứu này tóm lược một số hướng nghiên cứu liên quan gần đây và trình bày kết quả việc đánh giá và chọn lựa một giải pháp phần mềm nguồn mở phù hợp để xây dựng một trục tích hợp dịch vụ trong bối cảnh xây dựng chính quyền điện tử tỉnh An Giang.

Trích dẫn: Nguyễn Hữu Vân Long, Nguyễn Thế Anh, Trương Hoàng Nguyên, Lý Minh Phương, Trần Công Án và Ngô Bá Hùng, 2017. Lựa chọn nền tảng phần mềm nguồn mở xây dựng trục tích hợp ứng dụng và dịch vụ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Công nghệ thông tin: 72-79.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...