Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 78-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/12/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Pangasius farming households’ production efficiency in An Giang province

Từ khóa:

Hiệu quả chi phí, hiệu quả sản xuất, hộ nuôi cá tra

Keywords:

Cost efficiency,  Pangasius farming household, production efficiency

ABSTRACT

This research was conducted based on a survey of 66 Pangasius farming households (PFHs) in Chau Phu and Phu Tan districts of An Giang province, using the method of Stochastic Frontier Analysis (SFA) in order to measure Pangasius farming households’ cost efficiency. The result indicated that the mean cost efficiency of PFHs was 71%, and that there were differences in cost efficiency among these households. The result obtained from this research also recognized that using certified fingerlings and raisers’ high level of education had a significantly positive impact on PFHs’ cost efficiency. Therefore, appropriate policies towards an increase in supply amount of certified fingerlings are considered as necessary to improve PFHs’ cost efficiency in An Giang.       

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện dựa vào việc khảo sát 66 hộ nuôi ở 2 huyện Châu Phú và Phú Tân của tỉnh An Giang và sử dụng phương pháp phân tích hàm biên ngẫu nhiên (SFA- Stochastic Frontier Analysis) để đo lường hiệu quả chi phí (CE – Cost Efficiency) của các hộ nuôi cá tra ở tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, CE bình quân của các hộ nuôi đạt 71% và có sự khác biệt về CE giữa các hộ nuôi. Những yếu tố có tác động tích cực đến CE của các hộ nuôi bao gồm: việc sử dụng con giống được chứng nhận sạch bệnh và trình độ học vấn cao của người nuôi chính. Chính vì vậy, việc phát triển lượng cung con giống sạch bệnh cho hộ nuôi là một chính sách cần thiết để cải thiện CE cho các hộ nuôi cá tra ở An Giang.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...