Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2016) Trang: 20-27
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 22/08/2015

Accepted date: 30/11/2016

 

Biomass of digested sludge and resting sludge can be easily applied as a cheap bio-adsorbent for heavy metal ions such as Pb2+, Cu2+ and Cd2+. Langmuir model was found to fit the experimental adsorption and desorption data of the heavy metal onto the biomass of sludge. There was competition uptake between the difference metal with another when the adsorption system has the di-metal, and tri-metal combination. The maximal adsorption capacity of resting sludge was 0.517 mM Pb2+/g; 0.552 mM Cu2+/g; 0.389 mM Cd2+/g, and the maximal adsorption capacity of the digested sludge was 0.478 mM Pb2+/g, 0.43 mM Cu2+/g and 0.549 mM Cd2+/g. In the absorption system, it was found that, di-metal combine such as (Cu2+ - Cd2+), (Pb2+ ­ Cd2+), and (Cu2+ - Pb2+), the metal uptake Cu2+ ≈ 3Cd2+, Pb2+ > 3Cd2+, and Cu2+ ≈ Pb2+ respectively. When tri-metal Cu2+ - Cd2+ - Pb2+ combines the number of complex formation varies in the following order: Pb2+ > Cu2+ > Cd2+. Extracellular polymeric substances (EPS) were extracted by sonication method. Humic substances were greater than protein and polysaccharide for digested sludge, for resting sludge the protein is greater than humic. The highest ratio protein/polysaccharide varied from 1.25 to 2.7 for resting sludge. Affinity absorption of Cu2+ and Pb2+ was higher than Cd2+, which have the competition metal uptake with functional groups such as hydroxyl, carbonyl, amide on the biomass surface of the sludge.

Keywords

Activated sludge, Bio-sorption, Cd2+, Cu2+, Pb2+

Cited as: Trung, N.D., Phuong, T.D. and Ping, N., 2016. Sorption of Pb(ii), Cu(ii) and Cd(ii) by biomass of the different activated sludge. Can Tho University Journal of Science. Vol 4: 20-27.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 87-94
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...