Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 07/09/2019

Ngày duyệt đăng: 25/12/2019

 

Title:

A review on energy harvesting technologies for microbial fuel cell

Từ khóa:

Bơm điện tích, điểm công suất cực đại, mạch tăng áp, tế bào nhiên liệu vi khuẩn, tụ điện

Keywords:

Boost converter, capacitor, charge pump, maximum power point, microbial fuel cell

ABSTRACT

In recent years, there have been great attentions in microbial fuel cells (MFCs) because they use a variety of biodegradable substrates as fuel and MFC is considered as a renewable energy source. However, MFC generates a very low power. Consequently, harvest and use of this energy source is still a major challenge for scientists. Thus, energy harvesting systems are very necessary for real applications. There have been many researches on technology to harvest and store energy from MFC, but they are only individual research projects. Therefore, this paper provides an overview of MFC energy harvesting technology and mentions the ability to develop into commercial energy source.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã có những sự quan tâm lớn đến tế bào nhiên liệu vi khuẩn bởi vì chúng sử dụng nhiên liệu từ nhiều chất nền phân hủy sinh học khác nhau và tế bào nhiên liệu vi khuẩn được xem như là một nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, năng lượng thu được từ tế bào nhiên liệu là rất nhỏ. Do đó, việc thu và sử dụng nguồn năng lượng này vẫn đang là một thử thách lớn đối các nhà khoa học. Vì thế, những hệ thống thu năng lượng từ tế bào nhiên liệu vi khuẩn là rất cần thiết cho những ứng dụng thực tiễn. Nhiều nghiên cứu về các kỹ thuật thu và tích trữ năng lượng từ tế bào nhiên liệu vi khuẩn đã được thực hiện. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức độ riêng lẻ. Do đó, bài báo giúp cho các nhà khoa học có một cái nhìn tổng quan về các kỹ thuật thu năng lượng từ tế bào nhiên liệu vi khuẩn và khả năng phát triển thành một nguồn năng lượng thương mại.

Trích dẫn: Quách Ngọc Thịnh, Thiều Quang Quốc Việt, Đào Minh Trung và Phạm Văn Toàn, 2019. Tổng quan các kỹ thuật thu năng lượng từ tế bào nhiên liệu vi khuẩn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6A): 1-8.

Các bài báo khác
13 (1) (2018) Trang: 298-306
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Vol. 8, No. 4 (2016) Trang: 259-274
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering
Vol. 65, No. 12 (2016) Trang: 2225-2231
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
(2013) Trang: 812-813
Tạp chí: The 3rd International Conference on Convergence Technology 2013, Chiang Mai - Thailand, July 3-6, 2013
27(2) (2013) Trang: 62-68
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
19(6) (2014) Trang: 494-502
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics
(2014) Trang: 97-100
Tạp chí: Innovations in Energy, Power and Electrical Machines (IEPEM-2014), Istanbul - Turkey, August 22-23, 2014
905 (2014) Trang: 395-400
Tạp chí: Advanced Materials Research
(2016) Trang: 213-216
Tạp chí: The 1st International Conference on Electric Vehicle, Smart Grid, and Information Technology, Jeju Island - S. Korea, March 21-25, 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...