Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 40-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 07/12/2017

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

Epidemiological characteristics of Gumboro in chickens at the Mekong delta

Từ khóa:

Dịch tễ học, Đồng bằng sông Cửu Long, ELISA, gà, Gumboro, huyết thanh

Keywords:

Chickens, ELISA, Epidemiology, Gumboro, Mekong delta, Serum

ABSTRACT

Sixty-four outbreaks from An Giang Can Tho, Hau Giang, Vinh Long provinces were surveyed. Serum samples were collected from these outbreaks. Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) was used to detect virus and viral antibodies from the samples.  The study results showed that: 30 out of 64 of outbreaks (46,9%) were antibody positive with Gumboro disease virus. Gumboro disease mostly happened in 21 – 42-day old chickens (59,0%), the incidence rate in over 42-day old chickens was low (28,0%). Free-ranging chickens had lower incidence rate of Gumboro disease (29,2%) than that of chickens in cage (60,00%) and that of half-free-ranging chickens (57,1%). The Noi chickens had better resistance to Gumboro disease than Luong Phuong and Tau Vang chickens.

TÓM TẮT

Nghiên cứu trình bày kết quả điều tra dịch tễ trên 64 ổ dịch tại An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long. Kết quả lấy mẫu huyết thanh xét nghiệm phản ứng ELISA như sau: 30 đàn có kết quả dương tính với virus Gumboro chiếm tỷ lệ 46,9%. Bệnh Gumboro xảy ra trên gà chủ yếu 21 - 42 ngày tuổi (59,0%), > 42 ngày có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn (28,0%). Gà nuôi theo phương thức thả hoàn toàn có tỷ lệ mắc bệnh (29,2%) thấp hơn so với gà nuôi nhốt hoàn toàn (60,00%) và bán chăn thả (57,1%). Giống gà Nòi có sức đề kháng tốt hơn so với gà Lương Phượng, Tàu Vàng.

Trích dẫn: Ngô Phú Cường và Trần Ngọc Bích, 2018. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh gumboro trên đàn gà tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 40-44.

Các bài báo khác
(2018) Trang: 485-490
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...