Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 22-27

Thông tin chung:

Ngày nhận:05/05/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

Title:

Production of unfired bricks using river sediment

Từ khóa:

Đất bồi lắng, tro trấu, hydrat hóa, geopolymer

Keywords:

Sediment, rice husk ash, hydration, geopolymer

ABSTRACT

In recent years, the phenomenon of fast sedimentation in rivers causes obstructive water-way traffic. They have also impacted indirectly negatively on the environment and the aquaculture. In addition, rice husk and rice husk ash is uncontrollably discharged into the environment with a large amount, which seriously affects the ecological environment. Unfired brick made from sediment and rice husk ash is the result of the curing process that takes place at atmospheric condition by hydration in the reaction of cement and the geopolymerization in an alkaline environment. This study showed that unfired bricks from sediment and rice husk ash can be the new material that satisfies the needs of construction materials in the future. Unfired bricks have the promising characteristics to help the development of unfired construction materials in the environmentally friendly direction.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, hiện tượng bồi lắng nhanh trên các con sông là nguyên nhân gây cản trở giao thông đường thủy. Ngoài ra, chúng còn gián tiếp tác động tiêu cực đến môi trường và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, trấu và tro trấu được thải ra môi trường với lượng lớn không kiểm soát gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường sinh thái. Gạch không nung chế tạo từ đất bồi lắng và tro trấu là kết quả của sự đóng rắn nhờ quá trình hydrat hóa trong phản ứng của xi măng và quá trình geopolymer hóa trong môi trường kiềm, quá trình đóng rắn diễn ra trong điều kiện khí quyển. Nghiên cứu này cho thấy gạch khung nung từ đất bồi lắng và tro trấu là vật liệu mới phù hợp với nhu cầu vật liệu xây dựng trong tương lai. Gạch không nung này có các đặc tính triển vọng giúp phát triển vật liệu xây không nung theo hướng thân thiện với môi trường.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...