Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 90-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/04/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Usage of wastewater from Pangasianodon hypophthalmus ponds to culture Chlorella sp.

Từ khóa:

Cá tra Pangasianodon hypophthalmus, Chlorella, nước thải, sinh khối

Keywords:

Biomass, Chlorella, Pangasianodon hypothalmus, wastewater

ABSTRACT

The study “Usage of wastewater from Pangasianodon hypophthalmus ponds to culture Chlorella sp.” was conducted to test whether wastewater from Pangasianodon hypophthalmus ponds could be used to culture Chlorella sp. for biomass collection. The experiment was carried out in the field of 500 L growing cells with three treatments (1) 500 L wastewater from catfish pond, (2) 450 L wastewater and 50 L Chlorella sp. (3,675,000 ind/mL) and (3) 450 L wasterwater filtered and 50 L Chlorella sp. (3,675,000 ind/mL) and three replicates were done per treatment. During 11 days of the experiment, algal samples and water were collected to analyse different chemical components (including N-NO3-, N-NH4+ and P-PO43-). The results showed that the Chlorella sp. densities of the treatments (2) and (3) were the highest corresponding to 1.400.000 ind/mL and 1.566.667 ind/mL, respectively; the biomass of the two treatments was higher than 2.5 mg/L on the day 2nd of the experiment. On this day, concentrations of N-NO3-, N-NH4+ and P-PO43-were the lowest. The Chlorella sp. density and biomass decreased gradually to the day 11th. The density and biomass of the treatment (1) increased from the 1st to 4th day while the concentrations of N-NO3-, N-NH4+ and P-PO43-decreased with the dominance of the Chlorophyta. Wastewater from the catfish ponds could be used to culture Chlorella sp. For biomass collection; however, high concentration of N-NH4+ and P-PO43- should be considered before discharging to surrounding waterway.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Sử dụng nước thải ao cá tra Pangasianodon hypophthalmus để nuôi sinh khối tảo Chlorella sp.” được thực hiện nhằm đánh giá khả năng nuôi và thu hoạch sinh khối tảo Chlorella sp. từ nước thải ao nuôi cá tra thâm canh.  Thí nghiệm được bố trí ngoài đồng trong ô nuôi 500 L với các nghiệm thức (1) 500 L nước thải từ ao nuôi cá, (2) 450 L nước thải từ ao nuôi cá kết hợp 50 L Chlorella sp. (3.675.000 cá thể/mL) và (3) 450 L nước thải từ ao nuôi cá được lọc kết hợp 50 L Chlorella (3.675.000 cá thể/mL) với 3 lần lặp lại ở mỗi nghiệm thức. Mẫu tảo, DO, N-NO3-, N-NH4+, P-PO43-được thu và phân tích liên tục trong 11 ngày thí nghiệm. Kết quả cho thấy ở ngày thứ 2 của thí nghiệm, mật độ (1.400.000 cá thể/mL và 1.566.667 cá thể/mL) và sinh khối (≥ 2,5 µg/L) của tảo Chlorella sp. ở nghiệm thức (2) và (3) cao nhất trong khi các chỉ tiêu N-NO3-, N-NH4+, P-PO43-đạt giá trị thấp nhất. Mật độ và sinh khối tảo Chlorella sp. ở các nghiệm thức này và giảm dần vào các ngày tiếp theo đến kết thúc thí nghiệm. Ở nghiệm thức (1), mật độ và sinh khối Chlorella sp. tăng dần từ ngày 0 đến ngày 4 trong khi hàm lượng N-NO3-, N-NH4+, P-PO43-giảm trong thời gian này với ngành tảo lục Chlorophyta chiếm ưu thế. Có thể sử dụng nước thải ao cá tra để nuôi tảo Chlorella sp. và thu sinh khối nhưng cần lưu ý hàm lượng N-NH4+ và P-PO43- trước khi thải ra môi trường nước mặt lân cận.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...