Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 66-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/03/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Amelioration of nitrogen, phosphorus from wastewater of intensive fish ponds by rice fields

Từ khóa:

Cá tra, nước thải, thâm canh, dinh dưỡng

Keywords:

Pangasianodon hypophthalmus, wastewater, intensive farming, nutrients

ABSTRACT

The study “Amelioration of nitrogen, phosphorus polution by rice fields from wastewater of intensive catfish (Pangasianodon hypophthalmus) ponds” were developed to enhance recycling nutrients in wastewater from fish ponds for rice irrigation and reducing inorganic fertilizer application. The experiments were carried out in farmer’s rice fields with four treatments, including: (1) wastewater on the bare soil; (2) wastewater without applying fertilizers; (3) wastewater in combination of NPK fertilizers (60N – 40P25 – 40K2O); and, (4) wastewater in combination with NPK fertilizers (90N – 60P2O5 – 60K2O). The results showed that using wastewater from fish ponds for irrigating rice field reduced nutrients effectively in all treatments. The highest total Kjeldahl nitrogen (TKN) and total phosphorus (TP) concentrations removed in the treatment No. (2) were 10.14 mg/L and 2.88 mg/L, respectively and the lowest could be found in the treatment No. (4) where the removal concentrations were 7.75 mg/L and 1.99 mg/L, respectively. The lowest removal efficiency of TKN was 45.99% in seeding and the highest eficiency was recorded in fruiting (72.33%). Similarly, the highest treating performance of TP was 70.92% in fruiting and lowest in seeding (37.23%). Besides, the use of wastewater from fish ponds for irrigating rice fields could reduce at least one third the amount of fertilizer applied but still maintaining the yield of rice.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Khả năng hấp thu đạm, lân từ nước thải ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh của cây lúa” được thực hiện trong vụ lúa Đông Xuân tại huyện Vĩnh Thạnh – Cần Thơ nhằm nghiên cứu tính khả thi của việc tận dụng dinh dưỡng nước thải ao nuôi cá tra để tưới lúa, hạn chế việc sử dụng phân hóa học trên ruộng. Thí nghiệm được bố trí trên ruộng lúa của nông dân tại khu vực nghiên cứu gồm bốn (4) nghiệm thức: (1) nước thải + đất ruộng không trồng lúa, (2) nước thải + đất ruộng có trồng lúa và không bón phân, (3) nước thải + bón phân NPK (60N – 40P2O5 – 40K2O), (4) nước thải + bón phân NPK (90N – 60P2O5 – 60K2O). Kết quả nghiên cứu cho thấy:Tổng nitơ Kjeldahl (TKN) và tổng lân (TP) được xử lý cao nhất ở nghiệm thức (2) lần lượt là 10,14 mg/L và 2,88 mg/L và thấp nhất ở nghiệm thức (4) là 7,75 mg/L và 1,99 mg/L. Trong các giai đoạn sinh trưởng, hiệu suất xử lý thấp nhất ở giai đoạn cây mạ đạt 45,99% (TKN) và 37,23% (TP) và cao nhất ở giai đoạn cây lúa vào hạt đạt 72,33% (TKN) và 70,92% (TP). Bên cạnh đó, khi sử dụng nước ao nuôi cá tra thâm canh để tưới cho cánh đồng lúa có thể giảm ít nhất 1/3 lượng phân bón sử dụng trên đồng ruộng mà vẫn duy trì năng suất lúa.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...